Chuẩn hộ nghèo Hà Nội nâng lên gấp đôi
Các Website khác - 05/10/2005

Giai đoạn 2006-2010, Hà Nội áp dụng chuẩn nghèo mới là 350.000 và 170.000 đồng một người một tháng tương ứng với khu vực thành thị và nông thôn. So với chuẩn cũ 170.000 và 130.000 đồng. Chuẩn mới này tăng gấp đôi và cao hơn chuẩn quốc gia 35%.

Ngoài ra, Hà Nội còn quy định chuẩn cận nghèo cho hộ có mức thu nhập bình quân từ trên 350.000 đồng đến 500.000 đồng một người một tháng đối với khu vực thành thị và từ trên 270.000 đồng đến 400.000 đồng một người một tháng đối với khu vực nông thôn.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, theo chuẩn mới tỷ lệ hộ nghèo của thành phố sẽ là 5% với khoảng 37.000 hộ. Riêng Sóc Sơn, huyện nghèo nhất thủ đô, số hộ nghèo sẽ vọt lên 20%.

Thành phố Hà Nội đang rà soát lần cuối danh sách hộ nghèo để trước ngày 5/11 sẽ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2006 cho những người thuộc gia đình này.

Như Trang