Khai trương Web Bảo tàng cách mạng Việt Nam
Các Website khác - 22/08/2005

(VietNamNet) - BTCMVN khai trương trang Web để tạo điều kiện công chúng dễ dàng tiếp cận với các di sản văn hoá dân tộc.

Soạn: AM 523705 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Với mong muốn hướng đến công chúng và nhân dịp chào mừng Quốc Khánh 2/9, BTCMVN khai trương trang Web tại địa chỉ http://www.baotangcm.gov.vn với ba thứ tiếng để quảng bá rộng rãi hơn nữa các hoạt động của mình, đặc biệt tạo điều kiện để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận với các di sản văn hoá dân tộc.

Với hơn 8 vạn hiện vật gồm nhiều sưu tập và bộ sưu tập có giá trị cho việc nghiên cứu khoa học xã hội- nhân văn, cho việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ công dân Việt Nam. Các sưu tập hiện vật đó là nền tảng để bảo tàng tổ chức trưng bày về tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam thời kỳ cận-hiện đại (từ 1858 đến nay). Gồm: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1945, Cuộc kháng chiến chống các thế lực xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc từ 1945 đến 1975 và Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh từ 1975 đến nay.

Ngoài ra, website của BTCMVN còn có gian Trưng bày trực tuyến những chủ đề như 75 năm Đảng Cộng Sản VN, Điện Biên Phủ - Trận quyết chiến chiến lược, Các tác phẩm nghệ thuật tạo hình đề tài Cách mạng, Sưu tập tặng phẩm của nhân dân VN và thế giới...

  • Linh Lan