Tăng cường quốc phòng và an ninh
Các Website khác - 27/02/2006
Cần bổ sung vào đánh giá "Quân đội nhân dân và công an nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững vàng về chính trị, có tinh thần chiến đấu cao" nhằm phản ánh toàn diện hơn những kết quả đổi mới quan trọng về xây dựng lực lượng Quốc phòng và An ninh.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội X của Ðảng đã khẳng định: "quốc phòng và an ninh được tăng cường", "Ðộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững". Và xác định năm năm tới phải "Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN". Ðó là những đánh giá và định hướng rất quan trọng đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới đến năm 2010.

Về Ðánh giá thành tựu Quốc phòng - an ninh: - Dự thảo Báo cáo chính trị viết: "Quân đội nhân dân và công an nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững vàng về chính trị, có tinh thần chiến đấu cao". Ðó là sự đánh giá chính xác có tính khái quát cao phù hợp với một văn kiện quan trọng của Ðảng. Tuy nhiên, vẫn còn phải bổ sung thêm nhằm phản ánh toàn diện hơn những kết quả đổi mới quan trọng về xây dựng lực lượng Quốc phòng (QP) và An ninh (AN).

Chúng ta biết rằng, nhận thức mới về lực lượng QP và AN có nội hàm rộng hơn trước bao gồm nhiều lực lượng. Lực lượng vũ trang gồm QÐND, CAND; lực lượng bán vũ trang gồm: dân quân tự vệ (DQTV), an ninh nhân dân (ANND); các lực lượng phi vũ trang gồm: lực lượng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...; các lực lượng có liên quan đến sức mạnh QP và AN: lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng thực hiện phòng tránh và đánh trả địch bằng các công cụ chuyên môn, chuyên ngành để đối phó với các tình huống xảy ra trong thời bình và khi có chiến tranh xâm lược - khuất phục. Vì vậy, Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng đã khẳng định: "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và của toàn dân". Do đó, có thể và cần phải bổ sung vào đánh giá: "Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững vàng về chính trị, có tinh thần chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt cho các lực lượng Quốc phòng toàn dân (QPTD), ANND và toàn dân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc".

Dự thảo Báo cáo chính trị còn đánh giá: "Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố". Ðó là sự đánh giá chính xác phù hợp với những thành tựu đổi mới về xây dựng thế trận QP và AN.

Thế trận QPTD và thế trận ANND được xác định là: thế bố trí các lực lượng QP và AN theo ý định chiến lược, nhằm phát huy cao độ sức mạnh QP và AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng thời là thế trận phòng ngừa, ngăn ngừa, loại trừ bạo loạn, chiến tranh và sẵn sàng đánh thắng trong các tình huống bạo loạn và chiến tranh xâm lược nếu kẻ địch cố tình gây ra.

Thế trận QPTD và ANND là cơ sở để gắn kết thế và lực của các lĩnh vực, ngành có liên quan trong quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ðiều quan trọng là thế trận QPTD và thế trận ANND có thể nhanh chóng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân khi thời chiến. Do đó, có thể và cần phải bổ sung vào đánh giá ở mục 3, phần I là: "Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố"; các khu vực phòng thủ tỉnh (thành) được xây dựng, các lực lượng chiến lược được bố trí hợp lý, các khu kinh tế - quốc phòng được hình thành... tạo nên thế trận toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Về cơ chế vận hành nhiệm vụ QP và AN.

Trước đổi mới nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt chỉ xác định với QÐND và CAND, thì trong quá trình đổi mới nguyên tắc này đã được áp dụng đối với cả sự nghiệp QP và AN. Ðại hội IX của Ðảng đã chỉ rõ phải "Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QPND CAND đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh".

Nghị định 119/CP ngày 11-5-2004 về công tác quốc phòng được triển khai thực hiện ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương là một bước phát triển mới trong quá trình thể chế hóa Nghị quyết của Ðảng, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực QP, AN, không ngừng xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND phù hợp hoàn cảnh mới. Do đó, trong mục 3, phần I (Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng) cần có sự đánh giá khái quát nhưng toàn diện, sâu sắc về tăng cường QP và AN trên cả 3 mặt: xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận và hoàn thiện cơ chế.

Về tăng cường quốc phòng và an ninh. Những định hướng về tăng cường QP- AN bảo vệ Tổ quốc mà Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu là đúng đắn, có căn cứ khoa học. Tuy nhiên, theo chúng tôi, ta có thể và cần phải bổ sung và nhấn mạnh thêm một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Ðể nâng cao hiệu quả củng cố, tăng cường QP- AN cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu tổ chức hệ thống các lực lượng trong sự nghiệp QP- AN nhằm nâng cao năng lực bảo vệ trong xây dựng thời bình và đáp ứng yêu cầu thời chiến, trong tình huống địch có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

2. Tổ chức nghiên cứu phát triển khoa học- nghệ thuật bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

3. Tiếp tục đổi mới hệ thống công nghiệp quốc phòng của đất nước, phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước và vai trò nòng cốt của công nghiệp quân sự trong phát triển công nghiệp quốc phòng.

4. Tập trung nghiên cứu sâu hơn lý luận về thế trận QPTD, trong đó phân rõ mối quan hệ xây dựng lực lượng quốc phòng, nền QPTD và thế trận QPTD.

5. Nghiên cứu tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức Ðảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng và LLVTND các thứ quân, tìm giải pháp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ sĩ quan biên chế cho các đơn vị dự bị động viên; đầu tư cao nghiên cứu chiến lược đào tạo nhân tài quân sự, quốc phòng, an ninh cho đất nước.

Nguyễn Nhân
(3B Hoàng Diệu, Hà Nội)