Giới hạn trách nhiệm giải quyết bồi thường của Bảo Việt
Các Website khác - 06/10/2005

Giới hạn trách nhiệm giải quyết bồi thường của Bảo Việt

- Trong loại hình bảo hiểm "bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu, thuyền hoạt động trong vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam", Bảo Việt sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào khi xảy ra sự cố?

- Tất cả những chủ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tại các đại lý của TCty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt). Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm của cá nhân hoặc tổ chức (gọi tắt là người được bảo hiểm), Bảo Việt có thể nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến. Với loại hình bảo hiểm này, trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Bảo Việt sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Bảo Việt nhận trách nhiệm bồi thường:

1- Những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu, thuyền được bảo hiểm mà chủ tàu, thuyền phải chịu trách nhiệm dân sự theo luật pháp cũng như theo quyết định của toà án, gồm:

a - Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả ô nhiễm dầu gây ra;

b- Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, di chuyển xác tàu, thuyền được bảo hiểm bị đắm (nếu có). Bảo Việt chỉ chịu trách nhiệm đối với xác tàu, thuyền khi chủ tàu, thuyền tuyên bố từ bỏ tàu;

c- Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;

d- Chi phí liên quan đến việc tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

2- Những chi phí mà chủ tàu, thuyền phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật pháp đối với:

a- Thiệt hại về thân thể hoặc tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm;

b- Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuỷ thủ đoàn trong trường hợp tàu, thuyền được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

3- Phần trách nhiệm mà chủ tàu, thuyền phải gánh chịu theo luật pháp do tàu, thuyền được bảo hiểm gây ra:

a- Thiệt hại cầu cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động;

b- Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải là thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm);

c- Mất mát hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu, thuyền được bảo hiểm. Loại trừ hư hỏng, mất mát do những hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.

H.A