Trình dự thảo đề án thành lập Tập đoàn dầu khí
Các Website khác - 09/09/2005

Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) vừa báo cáo Bộ Công nghiệp dự thảo Đề án thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, xin ý kiến đóng góp trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo dự thảo đề án, Công ty mẹ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thừa kế pháp nhân của PetroVietnam hiện nay và là pháp nhân đại diện tập đoàn. Đơn vị này có trách nhiệm thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ và chỉ đạo các công ty con thực hiện các nhiệm vụ công ích và các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các khối, ban, phòng, các chi nhánh và các ban quản lý dự án. Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty mẹ là Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của tập đoàn.

Theo dự thảo đề án, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ có 19 công ty con. Trong đó có 10 đơn vị do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ và 9 đơn vị do công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Ngoài ra còn có các công ty liên doanh là Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, Công ty liên doanh dầu khí Mekong, các công ty điều hành chung bước vào giai đoạn khai thác dầu khí như Cửu Long JOC và các công ty liên kết.

(Theo TTXVN)