Vinare có thể bán bớt vốn Nhà nước
Các Website khác - 11/10/2005

Theo TTGDCK Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) đã đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký giao dịch tại trung tâm, song doanh nghiệp nên bán bớt 5% vốn Nhà nước ra bên ngoài để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu nếu tham gia thị trường.

Thực tế, tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước và các cổ đông sáng lập đang chiếm tới 97% vốn điều lệ Vinare. Trong khi số cổ phần này không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm (theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty) thì tại thời điểm hiện nay chỉ còn 3% vốn thuộc sở hữu của cán bộ công nhân viên là có thể tự do chuyển nhượng.

Tại cuộc họp bàn về việc thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Vinare trong năm 2005 diễn ra vào giữa tuần qua, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã đề xuất phương án bán bớt 5% vốn Nhà nước ra bên ngoài để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu Vinare.

Vinare chính thức đi vào hoạt động theo hình thức cổ phần từ ngày 1/1 với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là nhận tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Công ty có vốn điều lệ đăng ký 500 tỷ đồng, song vốn thực góp tại thời điểm đầu năm nay chỉ là 343,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 196 tỷ đồng, cổ đông sáng lập là 13 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với số vốn 137,5 tỷ đồng, cán bộ công nhân viên trong công ty sở hữu 9,5 tỷ đồng (tương đương 3%).

Dự kiến, Vinare sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thực góp lên 500 tỷ đồng vào năm 2007. Trong năm 2005, doanh thu phí mà Vinare ước đạt trên 800 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức sẽ tăng từ 9%/năm (năm 2005) lên 15%/năm trong những năm tiếp theo.

(Theo TBKTVN)