Cần những giấy tờ gì để xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?
Các Website khác - 06/09/2005
Hỏi: Công ty tôi có một số trường hợp bị mất sổ bảo hiểm xã hội, nay muốn được cấp lại thì cần những giấy tờ gì?
Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9-1-2003 của Chính phủ, và Thông tư số 26/2003 ngày 9-12-2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người gồm:

Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội. Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung của người lao động. Quyết định tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương. Quyết định nghỉ chờ việc.

Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc, thì phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp người lao động không đủ các loại giấy tờ như quy định nêu trên do thiên tai, hỏa hoạn hoặc bị mất, thì đơn vị phải lập biên bản về quá trình làm việc của người lao động và phải có thẩm tra, xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên.

Đồng thời, đơn vị có công văn gửi kèm các loại giấy tờ để chứng minh như: sổ lao động, lý lịch đảng viên, lý lịch đoàn viên, quyết định tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành.

Đời sống và pháp luật

----------

Lương nhân viên Việt Nam làm việc cho nhà thầu nước ngoài

Hỏi: Quyết định số 1037/2000/QĐ-BLĐTB-XH ngày 06-10-2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam đến nay còn hiệu lực hay không? Những cơ quan Nhà nước nào chịu trách nhiệm giám sát thi hành quyết định trên để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam? Cơ quan bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Thương mại Hà Nội (thu thuế thu nhập cá nhân), Ban quản lý dự án (được báo cáo danh sách nhân sự của dự án) là các cơ quan Nhà nước Việt Nam được trực tiếp tiếp xúc với hợp đồng lao động của nhân viên Việt Nam với nhà thầu nước ngoài; nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ gì trong việc thực hiện quyết định nêu trên?

Trả lời: Theo quyết định số 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 09-10-2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thi hành quyết định trên để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương. Tuy nhiên, việc giám sát quyền lợi của người lao động phải theo chức năng thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành như bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội giám sát; lao động, tiền lương, chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát.

Người thuê lao động là nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm như đối với mọi người sử dụng lao động khác. Do đó, phải có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quyền hạn đối với người lao động theo đúng quy định tại Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời báo kinh tế Việt Nam