Cơ chế tài chính đối với các trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài
Các Website khác - 06/10/2005
Ngày 12-9, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định về cơ chế tài chính đối với các trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài với nội dung dưới đây:
Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 12-9-2005 về cơ chế tài chính đối với các trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại công văn số 3666/TM-XTTM ngày 01 tháng 8 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài (được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo cơ chế dưới đây:

- Trong năm đầu tiên: hỗ trợ 100% kinh phí để thành lập và hoạt động, bao gồm cả kinh phí cho công tác tiền trạm;

- Trong năm thứ hai: hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động của toàn bộ Trung tâm;

- Từ năm thứ ba trở đi: hỗ trợ 100% tiền thuê nhà (trụ sở Trung tâm và nhà ở của hai cán bộ trung tâm); phần kinh phí còn lại, các trung tâm tự bảo đảm.

Các trung tâm cần có kế hoạch tăng thu, giảm chi để từng bước giảm phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Chế độ chi tiêu và quản lý tài chính của các Trung tâm được áp dụng như chế độ đối với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách làm việc tại các Trung tâm do Bộ Thương mại cử đi, thực hiện theo chế độ hiện hành đối với cán bộ cơ quan nhà nước được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài.

Điều 3. Căn cứ cơ chế tài chính nêu tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Thương mại làm việc với Bộ Tài chính để bố trí cụ thể trong dự toán ngân sách hàng năm kinh phí cho từng Trung tâm sau khi có Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng cơ chế thu hợp lý để vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, vừa bổ sung nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động của các Trung tâm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2002.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Thương mại, Tài chính, Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng