Hợp đồng cho thuê nhà có cần phải công chứng hay chứng thực?
Các Website khác - 07/10/2005
Hỏi: Tôi đang chuẩn bị cho thuê nhà trong thời gian hai năm để mở shop quần áo thời trang, xin hỏi tôi và người thuê nhà có thể tự ký hợp đồng thuê nhà với nhau được không? Nếu tôi thỏa thuận để bên thuê nhà trả các khoản thuế thuê nhà do Nhà nước quy định thì có được không?
Trả lời:1. Trường hợp của ông liên quan đến việc ký kết hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác. Theo quy định tại điều 489, điều 501 Bộ luật dân sự thì hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền... Theo quy định trên, trường hợp của ông phải xác lập hợp đồng cho thuê nhà bằng văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Trong thực tế đã có nhiều tranh chấp phát sinh từ việc hợp đồng thuê nhà không công chứng hay chứng thực (như tiền đặt cọc, tiền thuê nhà, thời hạn thuê, phương thức thanh toán, lối đi, tiền thuế...), vì vậy ông không nên tự ký hợp đồng.

2. Về tiền thuế cho thuê nhà: về nguyên tắc thì người cho thuê nhà phải chịu các khoản thuế cho thuê nhà do Nhà nước quy định. Tuy nhiên, ông vẫn có thể thỏa thuận với bên thuê về số tiền thuế này. Nhưng để tránh tình trạng bên thuê không chủ động nộp thuế, ông nên xác định rõ trong hợp đồng là khoản tiền thuế mà bên thuê nhà đồng ý trả phải được thanh toán cho ông cùng với tiền thuê nhà theo định kỳ, sau đó ông có thể tự mình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước cơ quan thuế.

(Tuổi trẻ)

------------------------------------

Ủy quyền chuyển quyền sử dụng đất có phải lập hợp đồng

Hỏi: Đề nghị cho biết, trong trường hợp nào thì việc ủy quyền cho người khác thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất bắt buộc phải lập thành hợp đồng ủy quyền?

Trả lời: Theo Điều 48 Nghị định số 75/ 2000/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 8-12-2000) về công chứng, chứng thực thì cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Theo đó việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng. Đối với các trường hợp còn lại, việc ủy quyền không phải lập thành hợp đồng ủy quyền mà có thể được lập thành giấy ủy quyền và chỉ cần người ủy quyền ký vào giấy ủy quyền.

Như vậy, với quy định nêu trên thì việc chuyển quyền sử dụng đất bắt buộc phải lập thành hợp đồng ủy quyền, trong đó có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

Thanh niên