Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng
Các Website khác - 19/01/2006

Sáng 18/1, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ hội nghị lần thứ 13 thể hiện sự nhất trí cao của Ban Chấp hành Trung ương về tất cả các vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định, đồng thời biểu thị quyết tâm cao của toàn Đảng thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị về mọi mặt để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiến hành thuận lợi và thành công.

Khẳng định chủ đề Đại hội X là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", Tổng Bí thư chỉ rõ trước hết cần nêu cao quyết tâm hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010); tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo để ngang tầm với trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng mong đợi và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh với tinh thần xây dựng Đảng vững mạnh, coi việc giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X là một công việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đảng và thành công của Đại hội, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian và tâm sức để xem xét và bàn về công tác nhân sự, cân nhắc cẩn trọng cụ thể về nhân sự để chuẩn bị tiếp cho Hội nghị Trung ương lần sau giới thiệu những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đức, tài, được nhân dân tin cậy, kiến nghị với Đại hội xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư cho biết từ nay đến khi diễn ra Đại hội X, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội và công bố dự thảo Báo cáo Chính trị lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Các đồng chí Trung ương cùng các cấp ủy và cơ quan liên quan của Đảng tổ chức, chỉ đạo thật tốt việc lấy ý kiến, sao cho các tầng lớp nhân dân đều có thể góp phần mình vào việc xây dựng Đảng và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, tạo sự đồng tình sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân.

Hội nghị Trung ương 13 cũng đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về vấn đề này, và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị, chỉ đạo việc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X để trình Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX xem xét trước khi trình Ðại hội X của Ðảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và quyết định một số vấn đề về việc tổ chức Ðại hội X của Ðảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ðảng bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, về những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý của đồng chí trong thời gian giữ các cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị Trung ương 13 biểu thị sự nhất trí cao của Ban Chấp hành Trung ương về những vấn đề đã được đưa ra thảo luận và quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy những thành quả quan trọng đã đạt được trong năm 2005, với niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Ðảng, tạo sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 ngay từ quý đầu, góp phần chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Ðại hội X của Ðảng.

(Theo TTXVN, Nhân Dân)