Xây dựng Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010
Các Website khác - 08/03/2006

Xây dựng Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010

Đề án phát triển XK giai đoạn 2006-2010 đang được Bộ Thương mại xây dựng, theo đó tốc độ tăng trưởng kim ngạch XK trung bình cả giai đoạn sẽ đạt mức 17,5%/năm, tổng kim ngạch chung 5 năm đạt khoảng 271,735 tỉ USD.

Dự kiến, hàng XK vào thị trường Châu Á giảm dần tỉ trọng từ 48,8% năm 2006 xuống 45,5% cơ cấu XK hàng hoá VN; XK vào thị trường Châu Âu sẽ tăng từ 18,2% năm 2006 lên 20%; XK vào khu vực Châu Mỹ tăng dần từ 21,5% năm 2006 lên 24%;...

C.Thắng