Tuần lễ thời trang của Mobiado
Các Website khác - 29/09/2008

Công ty điện thoại Canada vừa tổ chức tuần lễ thời trang, giới thiệu các model mới nhất của hãng.