Gần 9.000 hộ dân tộc thiểu số được nhận rừng để quản lý
Các Website khác - 19/06/2006

Lâm Đồng: Gần 9.000 hộ dân tộc thiểu số được nhận rừng để quản lý

Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết (ngày 18.6): Hiện gần 9.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số này nhận quản lý trên 200.000ha rừng, với định mức 50.000 đồng/ha/năm. Như vậy, trong tổng số khoảng 300.000ha rừng đã giao khoán của Lâm Đồng, diện tích được giao cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn (2/3).

Lâm Đồng hiện đang đề nghị nâng mức giao khoán rừng cho bà con từ 50.000 đồng trước đây lên 100.000 đồng/ha/năm.

K.D