Giá tính lệ phí trước bạ
Các Website khác - 17/08/2005
Hỏi: Khi doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất, nếu trong hợp đồng chuyển nhượng có ghi rõ giá trị chuyển nhượng của tài sản trên đất thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu thì giá để tính lệ phí trước bạ sẽ được căn cứ vào cơ sở nào?

Trả lời: Theo Công văn 1718/TCT-DNK ngày 06-06-2005 của Tổng cục thuế về giá tính lệ phí trước bạ: trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất, nếu trong hợp đồng chuyển nhượng có ghi rõ giá trị chuyển nhượng của tài sản trên đất thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu thì giá để tính lệ phí trước bạ là giá trị của tài sản đó ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Ngược lại, nếu không ghi rõ giá trị tài sản trên đất thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu mà ghi chung giá trị tài sản trên đất (bao gồm cả tài sản khác ngoài tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu) thì giá tính lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị tài sản trên đất ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

---------------------------------------------------

Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Hỏi: Những trường hợp nào có thể niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán?

Trả lời: Căn cứ vào Nghị định số 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phải tuân thủ các quy tắc:

Tổ chức có chứng khoán phát hành ra công chúng muốn niêm yết chứng khoán phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Mỗi loại chứng khoán chỉ được niêm yết tại một trung tâm giao dịch chứng khoán.

Việc niêm yết cụ thể tại các trung tâm giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Đồng thời phải thỏa mãn điều kiện sau:

1. Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên; có tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động kinh doanh của 2 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết phải có lãi.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm xin phép phải có lãi.

3. Các cổ đông là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát của công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 3 năm, kể từ ngày niêm yết.

4. Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng Việt Nam trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam