Một người có quyền lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn
Các Website khác - 24/10/2005

Một người có thể làm đại diện theo pháp luật cho hơn 1 doanh nghiệp không? Nếu có hoặc không thì điều này được quy định tại văn bản luật nào? Bạn đọc Lê Xuân Quý

Trả lời: Theo quy định tại điều 102 Bộ luật dân sự, "đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập pháp nhân hoặc trong điều lệ của pháp nhân". Đây thường là người đứng đầu pháp nhân.

Pháp luật hiện nay chưa có quy định nào về việc hạn chế một cá nhân có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều pháp nhân. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan thì một người chỉ không được thành lập 2 hay nhiều hơn 1 doanh nghiệp tư nhân, không được thành lập hoặc tham gia thành lập nhiều hơn 1 công ty hợp danh.

Như vậy, chỉ trừ trường hợp doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh, một người có thể thành lập hoặc tham gia thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Do đó, người này có thể làm đại diện theo pháp luật cho những doanh nghiệp mà mình làm chủ.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà
Số 8 Đình Ngang, Hà Nội