Quy định mới việc thanh toán tiền điện?
Các Website khác - 24/10/2005
Bộ Công nghiệp: Hóa đơn thanh toán tiền điện được lập theo chu kỳ ghi chỉ số công-tơ điện.
- Trường hợp công-tơ điện chạy nhanh hơn so với tiêu chuẩn quy định, tiền điện phải thanh toán theo quy định và được xác định như sau: Nếu xác định được thời gian chạy nhanh, bên bán điện phải hoàn trả lại tiền điện năng thực tế đã thu vượt của bên mua điện. Nếu không xác định được chính xác thời gian chạy nhanh, bên bán điện phải hoàn trả lại tiền điện đã thu vượt trội theo thời hạn tính toán là bốn chu kỳ ghi chỉ số công-tơ điện, kể cả kỳ đang sử dụng điện, nhưng chưa đến ngày ghi chỉ số.

- Trường hợp bên mua điện sử dụng điện trong thời gian công-tơ điện bị mất hoặc ngừng hoạt động thì tiền điện phải thanh toán được tính theo điện năng bình quân ngày của ba chu kỳ ghi chỉ số công-tơ điện liền kề trước đó nhân với số ngày thực tế sử dụng điện. Số ngày thực tế sử dụng điện được tính từ ngày ghi chỉ số công-tơ điện gần nhất đến ngày công-tơ điện được phục hồi hoạt động.

---------------------------------

* Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến đối với cá nhân (không kể người nước ngoài) được tặng Huân chương Lao động hạng nhất?

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Huân chương Lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân:

a) Ðạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 2 Ðiều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quy định tại điểm c khoản 2 Ðiều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng cụ thể là:

- Người tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ năm 1945 đến ngày 30-4-1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ chức vụ: Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch HÐND, UBND, Chủ tịch MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thời gian giữ một trong các chức vụ trên, hai nhiệm kỳ (10 năm).

- Người tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30-4-1975 đến nay), có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch HÐND, UBND, Chủ tịch MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thời gian đảm nhiệm một trong các chức vụ trên, ba nhiệm kỳ (15 năm trở lên)

-----------------------------------

* Cán bộ chuyên trách cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí có được áp dụng các chế độ phụ cấp lương không?

Bộ Nội vụ: Cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hằng tháng được trả thêm tiền lương theo quy định tại khoản 6 Ðiều 8 Nghị định số 204/2004/NÐ-CP, không thuộc đối tượng xếp lương theo các thang lương, bảng lương, vì vậy không thuộc đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp lương quy định tại Ðiều 6 Nghị định số 204/2004/NÐ-CP.

--------------------------------

*Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo những trường hợp nào?

Bộ Tư pháp: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo những trường hợp sau:

+ Tố cáo hành vi vi phạm

pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

+ Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ; công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo pháp luật tố tụng hình sự.

--------------------------------

* Quy định của pháp luật về lễ đăng ký kết hôn?

Bộ Tư pháp: Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại UBND cấp xã nơi đăng ký kết hôn. Ðối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa thì lễ đăng ký kết hôn có thể được tổ chức tại bản, làng. Tại lễ đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt, đại diện UBND cấp xã hỏi ý kiến lần cuối, nếu hai bên vẫn đồng ý kết hôn thì cán bộ hộ tịch tư pháp mời họ cùng ký tên vào Giấy chứng nhận và Sổ đăng ký kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và trao cho mỗi bên một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của pháp luật.