Nghị quyết phê chuẩn bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia
Các Website khác - 29/12/2005
Ngày 5-12, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 với nội dung như sau:
Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2005.

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đức Lương

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA NĂM 1985

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 14 tháng 11 năm 2005 về việc phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985;

Sau khi xem xét Báo cáo số 27/CP-NC ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ, Báo cáo Thẩm tra số 1917/UBĐN11 ngày 26 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định quyết tâm của mình cùng Vương quốc Campuchia xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

3. Sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ tiến hành sớm các thủ tục cần thiết để thi hành Hiệp ước này.

4. Giao Chính phủ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm nhằm thực hiện lộ trình phân giới, cắm mốc; phấn đấu hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trước cuối tháng 12 năm 2008.

5. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đối với Hiệp ước này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Văn An