Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
Các Website khác - 31/12/2005

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu

Tôi được biết, trong loại hình "bảo hiểm tàu cá" mà Bảo Việt đang cung cấp còn có phần mở rộng "bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu". Trong phần này, Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do những nguyên nhân nào?

Bảo Việt sẽ bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo luật pháp cũng như theo quyết định của toà án gồm: Chi phí liên quan đến ô nhiễm dầu; chi phí liên quan đến đánh dấu, di chuyển xác tàu; chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn; chi phí liên quan đến việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự; những chi phí liên quan đến thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên hay người thứ ba khác không phải là thuyền viên trên tàu được bảo hiểm; chi phí do gây thiệt hại đối với các vật thể cố định hoặc di động; mất mát, hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm; trách nhiệm đâm va.

Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do những nguyên nhân: Tàu không đủ khả năng hoạt động; hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa hành; vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành, vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông, hoạt động kinh doanh trái phép; thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng theo quy định; tai nạn xảy ra do thuyền trưởng, máy trưởng say rượu bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác; tàu đậu tại bến không được neo cột chắc chắn hoặc thuyền viên trực bảo quản bỏ tàu đi vắng.

Ngoài ra, Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về: Chi phí liên quan đến việc chậm trễ của tàu (chi phí kinh doanh, giảm giá trị...), mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm thân tàu; không chịu trách nhiệm bồi thường về: Tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật quý hiếm hoặc các tài sản không cần thiết cho hoạt động bình thường của tàu; mọi hư hỏng mất mát và tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh...

H.A