Các dự án đầu tư kém hiệu quả, không đủ thủ tục bị đình chỉ
Các Website khác - 04/11/2005

Các dự án đầu tư kém hiệu quả, không đủ thủ tục bị đình chỉ

Chiều 3.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương (NSTƯ) năm 2006 với tỉ lệ 74,7% ĐBQH tán thành. Theo đó, tổng số thu cân đối NSTƯ năm 2006 là 166.058 tỉ đồng, chiếm 67,5% tổng số thu cân đối NSNN. Tổng số thu cân đối NS địa phương là 79.842 tỉ đồng, chiếm 32,5% tổng số thu cân đối NSNN.

Tổng số chi cân đối NSTƯ là 214.558 tỉ đồng, chiếm 72,9% tổng chi cân đối ngân sách nhà nước. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 79.842 tỉ đồng, chiếm 27,1% tổng chi cân đối ngân sách nhà nước.

Sau khi bổ sung cân đối, bổ sung các mục tiêu từ NSTƯ cho NS từng địa phương thì tổng số chi cân đối NSTƯ là 163.425 tỉ đồng, chiếm 55,5% tổng số chi cân đối NSNN. Tổng số chi NS địa phương là 130.975 tỉ đồng, chiếm 44,5% tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ: Đình chỉ các dự án đầu tư kém hiệu quả, không đủ thủ tục...

L.H