Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước đến năm 2010
Các Website khác - 21/04/2006

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước đến năm 2010

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa có Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2010. Theo đó, đến năm 2010 phải thực hiện phân bổ tài nguyên nước đảm bảo khai thác có hiệu quả 10,5 triệu hécta đất trồng cây hằng năm và lâu năm, với mục tiêu đạt sản lượng thực phẩm an toàn từ 39-40 triệu tấn/năm; tổng công suất các nhà máy thuỷ điện đạt khoảng 13.000 - 15.000MW; tăng lượng nước cấp cho công nghiệp 70-80% so với mức năm 2000...

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước cho nhu cầu đời sống và sản xuất, đồng thời phải có trách nhiệm bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra.

Công Thắng