Hà Nội thực hiện kê khai, xử lý tài sản công
Các Website khác - 03/01/2006
Thực hiện kê khai tài sản công -
trong đó có phương tiện đi lại -
nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.
Từ ngày 1-1-2006, tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội có sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phải tiến hành kê khai tài sản theo quy định tại Quyết định số 196/2005/QĐ của UBND TP Hà Nội.
Nội dung và đối tượng phải kê khai

Theo Ban chỉ đạo kê khai xử lý nhà, đất, việc tiến hành kê khai tài sản của các cơ quan, đơn vị được đặt ra từ đầu năm 2006 để làm cơ sở cho UBND thành phố và Bộ Tài chính có căn cứ để xử lý, sắp xếp, điều chuyển việc sử dụng tài sản công theo chế độ, tiêu chuẩn định mức thống nhất trên địa bàn thành phố. Đồng thời đây cũng là căn cứ để xác định nhu cầu xây dựng, sửa chữa, nâng cấp tài sản công của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, qua việc kê khai để có kế hoạch phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài sản công nhằm khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Đối tượng kê khai được quy định toàn bộ tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị thuộc T.Ư và thành phố) đang quản lý, sử dụng để làm trụ sở làm việc, các công trình sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhà, đất đang ký hợp đồng thuê của các công ty kinh doanh nhà (nay là công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (TNMT&NĐ Hà Nội) để làm trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh: nhà, đất đã được bố trí làm nhà ở hoặc một phần làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên mà tại thời điểm kê khai, báo cáo chưa thực hiện bàn giao cho ngành TNMT&NĐ Hà Nội để quản lý theo Chỉ thị số 25/CT-UB và theo chính sách nhà ở, đất ở hiện hành.

Nội dung kê khai gồm: Diện tích nhà trên khuôn viên đất sử dụng, khuôn viên đất chưa xây dựng công trình, khuôn viên đất có công trình đang xây dựng, số ngôi nhà, diện tích xây dựng diện tích sàn xây dựng từng ngôi nhà, cấp hạng nhà; mục đích sử dụng; hiện trạng sử dụng nhà, đất do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố.

Số liệu kê khai về đất phải được đối chiếu giữa hiện trạng sử dụng đất, diện tích khuôn viên đất với hồ sơ địa chính theo hướng dẫn của Sở TNMT&NĐ Hà Nội: Số liệu kê khai về số ngôi nhà, diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng từng ngôi nhà, cấp hàng nhà theo hiện trạng do các cơ quan thuộc đối tượng kê khai tự chịu trách nhiệm về số liệu kê khai theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội.

Cần sử dụng tiết kiệm tài sản công

Theo QĐ 196/2005/UBND TP Hà Nội, tài sản công là nhà đất do các đơn vị thuộc hệ thống cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp quản lý (do Ban Tài chính Quản trị T.Ư kiểm tra, sắp xếp lại nhằm sử dụng hợp lý tài sản hiện có trong phạm vi nội bộ theo đúng các quy định hiện hành); tài sản công là nhà, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh được quy định tại Điều 89 Luật Đất đai mà Chính phủ giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng; tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do doanh nghiệp NN quản lý đã dùng để góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN); tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do doanh nghiệp có vốn ĐTNN, doanh nghiệp 100% vốn ĐTNN đang thuê theo Luật ĐTNN; tài sản công là nhà, đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng: tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã có quyết định chuyển giao cho doanh nghiệp để chuyển đổi sở hữu khi thực hiện cổ phần hóa; diện tích nhà, đất đã được xác định vào giá trị doanh nghiệp để thực hiện việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp NN theo đúng các quy định của Chính phủ. Trong trường hợp đặc biệt, Ban chỉ đạo kê khai, xử lý nhà đất đề xuất UBND TP Hà Nội chỉ đạo trong quá trình kê khai.

Thời hạn hoàn thành việc kê khai được Ban chỉ đạo đưa ra cho các đơn vị để xác nhận hiện trạng sử dụng đất, diện tích khuôn viên đất trước ngày 30-4-2006 (theo biểu mẫu quy định cho UBND phường). UBND cấp phường tổng hợp và nộp kết quả cho Ban chỉ đạo kê khai quận, huyện trước ngày 30-5-2006.

Theo Ban chỉ đạo kê khai tài sản nhà, đất thì việc sắp xếp, bố trí lại nhà, đất thuộc trụ sở làm việc phải phù hợp với quy hoạch và phải đảm bảo nguyên tắc: Không bố trí nhà ở trong khuôn viên trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp. Nhà ở đan xen trong khuôn viên trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp (không che chắn mặt tiền) nếu có thể tách ra riêng biệt và phù hợp với quy hoạch của thành phố thì cho phép chuyển mục đích sử dụng nhà, đất hoang mục đích làm nhà ở, đất ở và phải được xây dựng tường bao quanh để phân biệt khuôn viên trụ sở cơ quan hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ với khu nhà ở. Các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp hiện đang sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quá chật hẹp hoặc không còn phù hợp với quy hoạch và có yêu cầu di chuyển trụ sở, cơ sở sản xuất do không phù hợp với quy hoạch gây ô nhiễm môi trường thì Ban chỉ đạo kê khai, xử lý nhà, đất thành phố trình UBND thành phố cho phép bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến nơi khác phù hợp với quy hoạch và yêu cầu hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo kê khai tài sản công thì việc kê khai, xử lý điều chuyển tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng trên địa bàn TP Hà Nội là công việc phức tạp và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2006. Lâu nay chúng ta có quản lý hoạt động này nhưng hiệu quả chưa cao. Để làm tốt công tác này, việc kê khai phải được làm đầy đủ và đúng quy định từ cấp xã... phường, quận, huyện. Trách nhiệm và vai trò của cấp cơ sở là rất quan trọng vì phải giám sát, xác nhận việc kê khai của các đơn vị sao cho chuẩn xác số lượng cũng như diện tích đang sử dụng.

Trong quá trình thực hiện phải có kiến nghị với UBND thành phố về chế tài xử lý đối với những cơ quan cố tình không kê khai hoặc tiến hành kê khai không đầy đủ có biện pháp giải quyết kịp thời.

Theo Pháp luật Việt Nam