Kiểm toán bắt buộc
Các Website khác - 15/09/2005
Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, những doanh nghiệp, tổ chức nào phải thực hiện kiểm toán bắt buộc?
Trả lời: Nghị định của Chính phủ số 105/2004/NĐ-CP (30-3-2004) về kiểm toán độc lập quy định các đối tượng phải thực hiện kiểm toán bắt buộc bao gồm:

- Báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp và tổ chức dưới đây bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức có hoạt động tín dụng, ngân hàng và quỹ hỗ trợ phát triển; tổ chức tài chính và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Riêng đối với công ty cổ phần , công ty TNHH có tham gia niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về kinh doanh chúng khoán; nếu vay vốn ngân hàng thì thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về tín dụng.

- Báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp và tổ chức dưới đây phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán theo quy định của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP (30-3-2004): doanh nghiệp nước ngoài; báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng của các dự án thuộc nhóm A. Các đối tượng khác mà luật, pháp lệnh, nghị định và quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định.

- Doanh nghiệp nhà nước, quỹ hỗ trợ phát triển và dự án đầu tư đã có trong thông báo kế hoạch kiểm toán năm của cơ quan kiểm toán Nhà nước thì báo cáo tài chính năm đó không bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán.

Các doanh nghiệp và tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP (30-3-2004) thì phải ký hợp đồng kiểm toán với doanh nghiệp kiểm toán chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc kỳ kế toán năm.

------------------------------

Nộp tiền sử dụng đất

Hỏi: Trường hợp tổ chức kinh tế có quyết định giao đất để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và đã nộp hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất trước ngày 1-1-2005 thì khi thu tiền sử dụng đất sẽ tính như thế nào?

Trả lời: Tại Công văn số 990/TCT/TS (4-4-2005) hướng dẫn: đối với trường hợp này, cơ quan thuế sẽ phân biệt như sau:

Trường hợp tổ chức kinh tế đã thực hiện xong toàn bộ việc đền bù, bồi thường thiệt hại về đất theo đúng quy định cho người có đất bị thu hồi thì tính thu tiền sử dụng đất, quyết toán tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích đất được giao theo giá đất quy định tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức kinh tế mới thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại về đất một phần trong tổng số diện tích đất được giao để giải phóng mặt bằng thì thực hiện tính thu tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tương ứng với phần diện tích đất đã đền bù, bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng.

Trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất để giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa đền bù và bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì thực hiện tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (3-12-2004) và Nghị định 188/2004/NĐ-CP (16-1l-2004) về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất theo thực tế tại thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam