Thế chấp quyền sử dụng đất
Các Website khác - 23/09/2005
Hỏi: Tôi muốn nhờ bạn tôi đứng ra bảo lãnh vay vốn, nhưng thửa đất mới mua của anh ấy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể thay thế bằng giấy tờ gì khác không? Hồ sơ thủ tục như thế nào?
Trả lời: Theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục III không tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì, trong trường hợp bên thế chấp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai: giấy xác nhận của cơ quan nhà nước đang quản lý sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trong trường hợp bên thế chấp, bên bảo lãnh có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; các giấy tờ theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 điều 135, điểm a và điểm c khoản 1 điều 136, các điểm a, c, d và ở khoản 1 điều 137 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP để thực hiện đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bao gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh hai (2) bản; văn bản ủy quyền (nếu có).

- Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã có công chứng, chứng thực theo quy định tại điển a khoản 1 điều 130 của Luật Đất đai một (1) bản.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987. Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất, nếu pháp luật có quy định (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất). Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp một trong các loại giấy tờ như hướng dẫn ở trên.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký được nộp tại ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ủy ban nhân dân xã, thị trấn thu lệ phí đăng ký; vào sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh và trao cho người yêu cầu đăng ký giấy biên nhận hồ sơ trong thời hạn không quá ba (3) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển toàn hộ hồ sơ và lệ phí đăng ký đã thu cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam