Trợ cấp ưu đãi cho sinh viên là con người có công
Các Website khác - 25/08/2005
Hỏi: Sinh viên là con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang học đại học tại chức có được hưởng trợ cấp ưu đãi không?
Trả lời: Khoản 3, điều 2, Nghị định số 210/2004/NÐ-CP ngày 20-12-2004 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng như sau: Học sinh, sinh viên nếu không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi theo học khóa học từ một năm trở lên tại các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường phổ thông dân tộc nội trú, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì được hưởng chế độ trợ cấp mức 292.000 đồng/người/tháng.

a) Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

b) Con của liệt sĩ, con của người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con của Anh hùng LLVTND, con của Anh hùng Lao động;

c) Con của thương binh, con của bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên.

Về thủ tục lập hồ sơ, thời gian học, nguồn kinh phí, tổ chức thực hiện, phương thức và thời gian chi trả trợ cấp ưu đãi... được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT/BLÐTB-XH - BTC - BGD-ÐT ngày 2-11-1999 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường.

Ngày 29-6-2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2005. Theo đó, chế độ trợ cấp ưu đãi nêu trên từ ngày 1-10-2005 sẽ được áp dụng theo các văn bản mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh (thời điểm này Nghị định của Chính phủ và Thông tư liên tịch của các bộ, ngành hữu quan quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng chưa được ban hành). Chế độ trợ cấp cho những sinh viên là con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh khi họ đang theo học các trường đại học, bao gồm cả sinh viên học trường dân lập, hệ tại chức.

ÐÀO ĐỨC CHUNG
Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD và ÐT