UNDP và Việt Nam ký kết chương trình hợp tác 5 năm
Các Website khác - 10/05/2006
UNDP và Việt Nam ký kết chương trình hợp tác 5 năm

Ngày 9.5 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Chính phủ VN đã công bố kế hoạch hành động thực hiện chương trình quốc gia 5 năm 2006 - 2010.

Trong thời gian tới, UNDP sẽ tiếp tục trợ giúp kỹ thuật và tư vấn chính sách về xoá đói giảm nghèo, quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ và các vấn đề liên ngành như HIV/AIDS, bình đẳng giới, thanh niên trong giai đoạn quá độ, phân cấp quản lý, phối hợp với các chương trình hợp tác của các cơ quan LHQ khác ở VN.

UNDP đánh giá VN hiện đang dẫn đầu thế giới về hiệu quả viện trợ cũng như trong việc cải tổ LHQ. M.H