Dại khôn - khôn dại!
Các Website khác - 08/04/2006

Dại khôn - khôn dại!
Bùi Hàn Sỹ

Tại nói Tào Tháo bị Nễ Hành làm nhục nhiều lần, bèn nghĩ ra một kế sai Hành đi sứ sang Kinh Châu để mượn tay Lưu Biểu giết đi. Hành vào yết kiến Biểu, miệng tuy khen ngợi đức tốt nhưng vẫn có ý trào phúng. Biểu không bằng lòng sai Hành đến Giang Hạ gặp Hoàng Tổ.

Có người hỏi Biểu rằng: "Nễ Hành dám xấc cợt chúa công, sao không giết đi?". Biểu đáp: "Tào Tháo muốn mượn tay ta giết để không mắc tiếng hại người hiền. Ta sao mắc mưu của Tháo được".

Tại Giang Hạ, Hoàng Tổ mở tiệc rượu khoản đãi Nễ Hành. Cả hai cùng say. Tổ hỏi Hành rằng: "Ngươi ở Hứa Đô có biết ai là người khá?". Hành đáp: "Thằng lớn là Khổng Văn Cử, thằng bé con là Dương Đức Tổ. Ngoài hai đứa ấy không có đứa nào nữa".

Tổ lại hỏi: "Như ta thì thế nào?". Hành đáp: "Ngươi như tượng thần trong miếu, được người ta cúng tế, nhưng chẳng thiêng gì!". Tổ nổi giận quát: "Mày bảo tao là tượng gỗ à". Rồi sai tả hữu lôi ra chém. Nễ Hành chửi Hoàng Tổ đến lúc chết vẫn không dứt mồm.

Lưu Biểu nghe tin Nễ Hành chết cũng thương hại hồi lâu, rồi sai an táng bên bãi Anh Võ. Đời sau có người than rằng: "Nễ Hành khôn nhà (làm nhục Tào Tháo mà không can gì) - dại chợ (để tên tiểu nhân Hoàng Tổ giết).

Trở lại vòng bán kết Champions League mùa giải 2005-2006, với chiến thắng 2-0 (cả lượt đi và về) trước "bà đầm già" thành Turin - Juventus, Arsenal đã được ngợi ca là khôn chợ. Tuy nhiên, ở giải ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal thi đấu rất kém hiệu quả. Chẳng bù với 3-4 mùa trước ở giải quốc nội, Arsenal thi đấu rất tưng bừng, nhưng khi dự Champions League luôn bị loại sớm.

Hồi đó người ta đã gọi Arsenal là kẻ khôn nhà - dại chợ. Còn bây giờ thì ngược lại, được ngợi khen là khôn chợ - dại nhà. Đây là lần thứ hai liên tiếp bóng đá Anh có "hiện tượng" kỳ lạ này. Mùa trước là Liverpool, thi đấu bê bết ở giải ngoại hạng, nhưng vô địch Champions League một cách ngoạn mục. Câu châm ngôn "Không ai được tất cả bao giờ. Và cũng không ai mất tất cả bao giờ" vận vào Arsenal và Liverpool ở thời điểm này có vẻ là rất xác đáng. Bởi thế mới có thơ rằng:

Dại khôn - khôn dại ở đời
Thật khó lường hết khi người còn ham.

Muốn biết Arsenal có thật khôn chợ như Liverpool mùa rồi hay không, xin chờ kết thúc hai trận bán kết với Villarreal sẽ rõ.