Lại chuyện ngoại binh
Các Website khác - 18/02/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Lại chuyện ngoại binh

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Tào Tháo nghe tin Trương Tú liên kết với Lưu Biểu thì cất 10 vạn tinh binh đi đánh Tú. Tú sai người đưa thư sang Lưu Biểu nhờ làm hậu ứng, còn bản thân dẫn hai tướng Lôi Tự, Trương Tiêu nghênh địch. Trương Tú cưỡi ngựa ra, trỏ vào Tháo mắng rằng: "Mày là đứa giả nhân, giả nghĩa, sánh với loài cầm thú không khác gì". Tháo sai Hứa Chử ra đánh. Tú sai Trương Tiêu ra đối địch. Mới 3 hiệp, Chử chém đầu Tiêu lăn dưới chân ngựa. Tháo khen Chử rằng: "Hứa Chử không kém gì Phàn Khoái khi xưa". Rồi thúc quân tràn sang. Trương Tú thua to... Ai cũng rõ Phàn Khoái là danh tướng, từng cứu nguy cho Lưu Bang ở tiệc hồng môn. Nhờ lòng dũng cảm và khảng khái của Phàn Khoái mà Hạng Vũ mới không theo kế của Phạm Tăng tha chết cho Lưu Bang...

Trở lại chuyện ngoại binh của mùa giải 2006 ở VN, mới qua 5 vòng đấu ở hạng nhất và chuyên nghiệp đã thấy nổi lên các gương mặt mới, tài năng. Đó là Elenildo de Jesus (số 9, TMN.CSG) ghi 5 trong số 6 bàn của đội nhà. Rồi W.dos Santos (số 10, HP.HN) ghi 4 trong 6 bàn. Rồi Almeida (số 20, Đà Nẵng) ghi 4 trong 8 bàn... Còn có thể kể ra đây nhiều cái tên ngoại nữa, mà thiếu họ rất nhiều đội bóng khó có thể trụ vững. Chuyện ngoại binh đóng góp cho bóng đá VN mấy mùa nay đã rõ như 5 cộng 5 là 10. Nhưng có điều nổi cộm ở đây là "tuổi thọ" chuyên môn của họ thường rất phập phù. Khá như Achilefu cũng chỉ "tồn tại" được 3 năm. Rồi Amaobi, mùa này, đến giờ vẫn "tịt ngòi", khiến "đại gia" Bình Dương lâm vào cảnh khốn khó. Và rất nhiều các thảm cảnh khác, do ngoại binh gây ra, mặc dù ở mùa trước tiếng tăm họ nổi như cồn...

Vì đâu nên nỗi? Lý do thì có nhiều. Song cái chính là bóng đá ta quá thiếu ngoại binh giỏi. Do vậy có "chú nào" mới nhú lên, lập tức được nhiều đội săn đón, chiều chuộng quá... hoá hư, hoá hỏng. Bởi thế mới có thơ rằng: Rằng hay thì thật là hay/ Coi chừng ngậm đắng, nuốt cay có ngày.

Muốn biết các chân sút ngoại đang nổi đình đám mùa này "thọ" được bao lâu, xin chờ hồi sau sẽ rõ.