Tiếc...
Các Website khác - 15/10/2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Tiếc...

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Hậu Chủ (Lưu Thiện) sai Trần Thức đem 2 vạn quân ra Kỳ Sơn tăng viện cho Khổng Minh. Thức bàn với Ngụy Diên đem quân đi tắt qua hang Tý Ngọ để úp thành Trường An. Diên nói với Thức rằng: "Trước đây ta đã bàn với thừa tướng (tức Khổng Minh) như vậy, nhưng thừa tướng không nghe. Nếu nghe ta thì việc lớn đã xong từ lâu rồi". Thế là hai người bàn với nhau, Trần Thức đi trước, Ngụy Diên đi sau tiếp ứng. Nhưng đúng như Khổng Minh đã dự đoán, quân Ngụy tất có mai phục.

Trần Thức vừa đưa quân vào hang thì bốn bề quân Ngụy đổ ra vây chặt. May có Ngụy Diên liều chết, xông pha lửa đạn mới cứu được Trần Thức ra, song quân mã tổn hại mất hơn năm ngàn. Hai người về ra mắt Khổng Minh. Khổng Minh quát: "Ai trái lệnh làm tổn hại quân sĩ?". Trần Thức đáp: "Ngụy Diên xui tôi". Khổng Minh liếc mắt nhìn Ngụy Diên rồi vỗ án: "Ngụy Diên đã liều mạng cứu ngươi mà ngươi lại đổ vấy tội cho người ta à?". Rồi quát võ sĩ lôi Trần Thức ra chém. Về sau sứ giả của Khổng Minh sang Ngô gặp Tôn Quyền, Quyền nói với sứ giả rằng: "Khổng Minh chết đi, thế nào Ngụy Diên cũng làm phản". Khổng Minh biết chuyện than rằng: "Chuyện Ngụy Diên làm phản ta biết từ lâu rồi. Nhưng còn tiếc sức khoẻ và kinh nghiệm trận mạc của hắn mà phải lưu lại dùng đó thôi".

Trở lại chuyện tiêu cực của bóng đá Việt Nam cả chục năm trở lại đây, không phải Uỷ ban TDTT và LĐBĐVN lẫn người hâm mộ đều không biết. Tất cả đều rõ như chuyện Khổng Minh biết dã tâm của Ngụy Diên. Song Uỷ ban TDTT cũng như LĐBĐVN cũng giống Khổng Minh ở chỗ là còn tiếc không dám xử với khẩu hiệu "ném chuột sợ vỡ bình quý".

Bóng đá VN có thể ví như chiếc thuyền, khi phát hiện có lỗ dò tiêu cực nào là LĐBĐVN lại lấy giẻ bịt lại, tráng một lớp sơn ta lên, rồi tuyên bố thuyền vẫn dùng tốt. Bây giờ thì con thuyền đang vỡ ra từng mảnh. Mảnh đầu tiên là trọng tài ăn hối lộ. Mảnh thứ hai là các đội đưa hối lộ. Và mảnh ba là các cầu thủ bán đứng trận đấu cho bọn cá độ. Đến nước này thì LĐ biết rằng chẳng thể vá víu được nữa rồi, cách duy nhất là đóng lại thuyền mới mà thôi. Nhưng bao giờ mới đóng thì LĐ còn phải chờ kết luận chính thức của cơ quan công an. Bởi thế mới có thơ rằng: Biết thì biết tỏng ra rồi! / Chỉ vì chữ tiếc nên thôi, tạm dừng. Muốn biết con thuyền bóng đá VN được đóng mới thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.