Quy định chi tiêu cho hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn
Các Website khác - 22/07/2008
 

- Hỏi: Quy định mới về mức chi cho hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm?


* Bộ Tài chính: Trường hợp cuộc họp tổ chức ngoài giờ làm việc do Ủy ban Quốc gia, Ban Thường trực của Ủy ban Quốc gia tổ chức, mức chi cao nhất đối với người chủ trì cuộc họp là 150 nghìn đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 100 nghìn đồng/người/buổi. Ðối với các cuộc họp do Ban chỉ đạo các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương tổ chức, mức chi cao nhất đối với người chủ trì cuộc họp là 100 nghìn đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 70 nghìn đồng/người/buổi. Mức chi cao nhất nước uống là 7.000 đồng/đại biểu/buổi.


Chi quà đi thăm các cơ sở quản lý, cai nghiện, giáo dục, chăm sóc, điều trị đối với các đối tượng liên quan đến HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, các đơn vị trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên bị thương tích trong khi thi hành nhiệm vụ, bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do lãnh đạo hoặc thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban chỉ đạo của bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm trưởng đoàn; mức chi cao nhất đối với tập thể là năm triệu đồng/cơ sở hoặc đơn vị, đối với cá nhân là 500 nghìn đồng/người. Các khoản chi khác như: chi hội nghị sơ kết, tổng kết, chi công tác phí, chi hoạt động hợp tác quốc tế, chi làm đêm, làm thêm giờ được thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.