Hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV từ quỹ BHYT
Tiếng chuông - 19/06/2021
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư số 22/2020 của Bộ Y tế.

Việc thanh toán BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT. Ảnh: Thùy Chi

Trước đó, ngày 2/12/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22). Văn bản này đã có hiệu lực từ ngày 20/1/2021.

Để có cơ sở tổ chức thực hiện, sau khi có ý kiến của Bộ Y tế góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh), Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến (Trung tâm Giám định) nghiên cứu, tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư số 22 và hướng dẫn một số nội dung cụ thể.

Sau khi ký kết hợp đồng cung ứng thuốc kháng HIV hoặc hợp đồng mua bổ sung thuốc kháng HIV với nhà thầu, Trung tâm Giám định (đơn vị được BHXH Việt Nam giao ký hợp đồng với nhà thầu) có trách nhiệm gửi bản sao Hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục của từng tỉnh, hợp đồng mua bổ sung thuốc kháng HIV (nếu có) cho BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán), BHXH các tỉnh.

Hằng quý, Trung tâm Giám định lập Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí mua thuốc kháng HIV gửi Vụ Tài chính Kế toán làm cơ sở cấp ứng kinh phí mua thuốc kháng HIV. Mức đề nghị tạm ứng bằng 80% giá trị thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT (bao gồm chi phí thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của quỹ BHYT và phần cùng chi trả thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của người bệnh có thẻ BHYT) theo kế hoạch tiếp nhận thuốc của các cơ sở y tế và báo cáo tổng hợp số lượng thuốc kháng HIV nhà thầu đã cung ứng cho các cơ sở y tế của quý đầu tiên.

Từ quý thứ hai trở đi, tạm ứng bằng 80% chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT người bệnh đã sử dụng của quý trước liền kề.

Sau khi nhận được kinh phí do BHXH Việt Nam cấp, Trung tâm Giám định có trách nhiệm chuyển tiền tạm ứng mua thuốc kháng HIV cho nhà thầu theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22.

Hằng quý, căn cứ vào quyết toán chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT người bệnh đã sử dụng của quý trước liền kề (bao gồm chi phí thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của quỹ BHYT và phần cùng chi trả thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của người bệnh có thẻ BHYT), Trung tâm Giám định lập Giấy đề nghị thanh toán chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT sau khi trừ đi chi phí đã tạm ứng cho nhà thầu của quý đó. Trường hợp số đã tạm ứng lớn hơn số phải thanh toán thì thực hiện giảm trừ vào số tạm ứng của quý tiếp theo.

Trung tâm Giám định chịu trách nhiệm thanh lý hợp đồng cho nhà thầu sau khi số lượng thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT cung ứng cho các cơ sở y tế đã được người bệnh BHYT sử dụng hết. Sau khi nhận được kinh phí, Trung tâm Giám định có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo quy định.

Ngoài ra, văn bản cũng hướng dẫn giám định, thanh toán, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB BHYT; hạch toán kế toán đối với chi phí thuốc kháng HIV; cập nhật thay đổi số lượng thuốc trên Hệ thống thông tin giám định BHYT…

Thùy Chi

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ