Kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại 5 tỉnh, thành phố
Báo Tiếng chuông - 07/06/2016
Trong Quý II năm 2016, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ thành lập 3 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại 5 địa phương.

5 tỉnh, thành phố nằm trong diện kiểm tra đợt này gồm: Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh và Điện Biên.

Các Đoàn sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo các cấp tại địa phương.

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2015 của Chính phủ về “Tăng cường phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới”, đặc biệt là công tác chuyển đổi các cơ sở cai nghiện.

Đồng thời, kiểm tra việc mở rộng điều trị Methadone theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014; Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác cai nghiện theo Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 5/12/2014; Triển khai đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013.

Thời gian kiểm tra trong tháng 6/2016.