Chấn chỉnh việc đào tạo "dính" tới nước ngoài
Các Website khác - 16/03/2006

(VietNamNet) - Việc phân cấp quản lý chưa được rõ ràng, có chỗ chồng chéo; Phải cảnh giác đối với một số cơ sở lấy danh nghĩa giáo dục để kinh doanh vì lợi nhuận; Tăng cường kiểm soát chương trình và nội dung đào tạo.

Soạn: AM 727399 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trước ngày 25/3, Vụ Giáo dục thường xuyên phải báo kết quả giải quyết hậu SITC 

Đó là kết luận của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Minh Hiển sau cuộc chủ trì họp về công tác quản lý đối với các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài tổ chức ngày 10/3.

Bộ GD-ĐT nhận định, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các hình thức liên kết đào tạo hiện đang phát triển quá nhanh, trong khi việc phân cấp quản lý chưa thật rõ ràng, có chỗ còn chồng chéo.

Bởi vậy, bên cạnh việc khuyến khích, tạo điều kiện đối với các cơ sở đào tạo làm ăn đúng đắn, không vì một vài hiện tượng mà hạn chế phát triển, song phải cảnh giác đối với một số cơ sở lấy danh nghĩa giáo dục để kinh doanh vì lợi nhuận. Nếu quản lý chưa theo kịp thì phải điều chỉnh công tác quản lý.

Tăng cường công tác quản lý, thực hiện phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương và giữa các Bộ, ngành. Trong khi tiếp tục đề nghị Chính phủ hoàn thành hệ thống văn bản quản lý đối với cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài, các cơ quan quản lý của bộ phải thông qua các Sở GD - ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN để kiểm soát chặt chẽ chương trình và nội dung đào tạo.

Trước mắc, sẽ tập trung thực hiện: Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản của Bộ và liên Bộ, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các cơ sở đào tạo; Tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo; Xây dựng văn bản quy định vể quy trình cấp phép và thẩm định thành lập cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài bảo đảm chặt chẽ nhưng không cứng nhắc.

Cuối cùng là Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp, giúp lãnh đạo Bộ quản lý các cơ sở GD-ĐT có yếu tố nước ngoài.

Trong năm 2006, Bộ trưởng yêu cầu: trước ngày 16/3. Vụ Hợp tác quốc tế phải hoàn thành công văn gửi các các trường ĐH, CĐ, TCCN...có cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài và các cơ sở đào tạo 100% vốn nước ngoài.

Trước ngày 20/3, Thanh tra hoàn thành kế hoạch kiểm tra các cơ sở nói trên; Vụ Giáo dục thường xuyên tập trung giải quyết hậu quả việc đổ vỡ SITC và báo kết quả trước 25/3.

Bên cạnh việc rà soát lại hệ thống các văn bản quản lý, chỉ đạo, Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình xin cấp phép, hướng dẫn yêu cầu nội dung thẩm định khi thành lập cơ sở  GD -ĐT có yếu tố nước ngoài....Dự thảo phải hoàn thành trước 30/4 để trình ký ban hành tháng 9/2006.

  • Kiều Oanh