Ai là người đại diện phần vốn của Nhà nước trong công ty cổ phần?
Các Website khác - 03/01/2006

Ai là người đại diện phần vốn của Nhà nước trong công ty cổ phần?

Ông Lê Xuân Hải (Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, thì ai là người được làm đại diện phần vốn nhà nước trong công ty cổ phần? Ai trả lương cho người đại diện? Việc cử người đại diện thực hiện như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3.12.2004, các điều 2, 5, 48:

1. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần là người được chủ sở hữu, hội đồng quản trị (hoặc giám đốc công ty nhà nước không có hội đồng quản trị) cử để ứng cử hoặc tham gia vào ban quản lý điều hành công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước.

2. Các tổ chức là chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, công ty nhà nước (gọi chung là đại diện chủ sở hữu vốn) thực hiện quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần thông qua việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn hoặc cổ đông, thông qua việc cử người đại diện phần vốn nhà nước.

3. Đối với trường hợp Nhà nước hoặc công ty nhà nước nắm ít cổ phần tại công ty cổ phần thì đại diện chủ sở hữu vốn quyết định không cử người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào công ty cổ phần. Trường hợp này đại diện chủ sở hữu vốn phải tổ chức theo dõi số vốn đã đầu tư và số lợi tức được chia từ phần vốn đầu tư tại công ty cổ phần và phân công người thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của công ty cổ phần.

4. Người đại diện tham gia ban quản lý, điều hành công ty cổ phần được hưởng lương, phụ cấp, thưởng và các quyền lợi khác theo quy định trong điều lệ công ty cổ phần và do công ty cổ phần trả.

Người đại diện ở công ty cổ phần không được công ty cổ phần trả lương, phụ cấp, thưởng và các chế độ quyền lợi khác thì đại diện chủ sở hữu vốn là người trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế độ khác cho người đại diện.

Người đại diện không được cùng lúc hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế độ khác ở cả hai nơi.

Luật sư Phạm Đình Thắng