Bộ Công Thương được “quyết” giá điện dao động 5%
Các Website khác - 16/02/2009
 Cùng với việc điều chỉnh tăng giá điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo thị trường. Theo đó, Bộ Công Thương được quyết định điều chỉnh giá điện tăng hoặc giảm tới 5%.

Cụ thể trong cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo thị trường, hàng năm, Bộ Công Thương căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành điện và mặt bằng giá chung, phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh (tăng, giảm) giá điện theo cơ chế thị trường.
 
Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng hoặc giảm từ 5% trở xuống so với giá bán điện bình quân được duyệt năm trước, Tổ điều hành giá bán điện (bao gồm Cục điều tiết điện lực - Bộ Công Thương và Cục quản lý giá - Bộ Tài chính) thẩm định trình Bộ Công Thương.
 
Nếu ý kiến của các bộ khác nhau, Bộ trưởng Công Thương quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm trước Chính phủ.
 
Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá bán điện bình quân của năm trước, Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài Chính thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Trong thời gian chờ quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương được phép điều chỉnh tăng hoặc giảm 5%, bằng mức trần theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo Dan Tri