Phát hiện dầu khí tại cấu tạo Sư tử Nâu
Các Website khác - 05/09/2005

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam cho biết Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long mới phát hiện dầu khí ở lô 15.1 thuộc cấu tạo Sư tử Nâu, bể Cửu Long, khu vực Đông Bắc (STN-1X-15.1).

Giếng khoan bắt gặp toàn bộ các đối tượng dầu khí theo dự kiến. Công tác thử vỉa đầu tiên ở độ sâu 3.225-3.536 m trong móng trầm tích Oligoxen đã thu được dòng dầu có lưu lượng 9.100 thùng dầu/ngày đêm.

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long đang chuẩn bị thử tiếp vỉa thứ 2.

(Theo TBKTVN)