Thu hồi đất trong các trường hợp nào?
Các Website khác - 10/10/2005

Thu hồi đất trong các trường hợp nào?

- Bạn Nguyễn Phương Anh ở Hà Nội, hỏi: Đề nghị toà soạn cho biết nguyên tắc chung của pháp luật quy định về thu hồi đất. Trường hợp nhà tôi đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở bị thu hồi một phần đất, do đó ngôi nhà 3 tầng của tôi bị cắt xén một phần, khi phá dỡ bị ảnh hưởng đến mức phải dỡ toàn bộ nhà thì tôi được bồi thường như thế nào?

Trả lời: Điều 38, Luật Đất đai hiện hành quy định Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau :
Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả. Người sử dụng đất cố ý huỷ hoại đất. Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây: Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất... Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Trường hợp nhà chị do bị thu hồi một phần đất ngôi nhà 3 tầng của chị bị cắt xén một phần, khi phá dỡ bị ảnh hưởng đến mức phải dỡ toàn bộ nhà thì theo quy định tại mục 3 điều 12 Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18.2.2005 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3.12.2004 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định ngoài việc chị được đền bù thiệt hại về phần đất bị thu hồi, chị còn được bồi thường cho toàn bộ nhà của chị.

LS Hạ Thị Hồ Hoa