Chia tài sản thừa kế dù có người không tán thành
Các Website khác - 09/11/2005

"Trong 5 người thừa kế theo pháp luật chỉ có 4 người yêu cầu chia phần di sản. Người còn lại chưa có ý kiến gì. Với trường hợp này, có thể tiến hành được không?". Độc giả Quang Vinh.

Trả lời

Bạn cần phân biệt 2 trường hợp

1. Nếu trong số những người đồng thừa kế có người không yêu cầu phân chia di sản (cụ thể là từ chối di sản thừa kế) thì việc chia thừa kế có thể được tiến hành sau khi người từ chối nhận di sản có văn bản thể hiện sự từ chối của mình.

2. Nếu có người không yêu cầu phần chia di sản (cụ thể là không từ chối di sản thừa kế nhưng chưa muốn chia thừa kế vào thời điểm này) mà những người khác muốn tiến hành thì những người đó phải khởi kiện ra toà án đề nghị toà chia thừa kế. Trong trường hợp này người không yêu cầu chia phần di sản sẽ là bị đơn.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà
Số 8 Đình Ngang, Hà Nội