Đồng Nai: Phấn đấu giảm 80% số cơ sở KDDV hoạt động trá hình
Báo Tiếng chuông - 21/04/2016
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.​

Kế hoạch nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội trong việc phòng, ngân chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Từng bước ngăn chặn và kiểm soát các hoạt động cưỡng bức, chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; xóa bỏ mại dâm trẻ em; phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng mại dâm nam, mại dâm trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, tăng cường công tác điều tra, triệt xóa các ổ hoạt động mại dâm; phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn mại dâm…

 

 

Đồng Nai đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về tác hại của tệ nạn mại dâm, hành vi tình dục an toàn, phòng ngừa HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục…; 100% đường dây hoạt động mại dâm được phát hiện và xử lý theo pháp luật, giảm 80% số cơ sở kinh danh dịch vụ hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức; 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có liên quan đến hoạt động mại dâm phải được kiểm tra thường xuyên. Phấn đấu 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ về thanh kiểm tra, tổ chức điều hành và phối hợp liên ngành, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu hoạt động như: triệt phá 150 vụ bán dâm; tuyên truyền giáo dục cảm hóa tại cộng đồng cho 60 người bán dâm; hỗ trợ dạy nghề cho 60 người bán dâm; cảm hóa 25 người bán dâm hoàn lương; đội liên ngành tổ chức kiểm tra 8.000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh; xây dựng và duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm…

Trên cơ sở đó, kế hoạch đã xây dựng các nội dung phối hợp gồm: công tác chỉ đạo; công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng mô hình phòng, chống mại dâm xã, phường, thị trấn; nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm…