Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân
Các Website khác - 26/09/2005
Hỏi: Ðề nghị báo Nhân Dân cho biết phạm vi hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn?
Trả lời: Nghị định số 99/2005/NÐ-CP ngày 28-7-2005 của Chính phủ quy định phạm vi hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) tại xã, phường, thị trấn như sau:

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban TTND có quyền đề nghị Chủ tịch HÐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan việc giám sát.

- Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích tài sản Nhà nước, ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện chương trình, dự án, quản lý và sử dụng đất đai trái với các quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác mà nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND, thì Ban TTND kiến nghị Chủ tịch HÐND hoặc Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết, đồng thời báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban TTND. Trường hợp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ, thì Ban TTND có quyền kiến nghị Chủ tịch HÐND hoặc Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết.

Luật gia ÐÀO VĂN