Khiếu nại quyết định của Đoàn Luật sư sẽ do Tòa án giải quyết!
Các Website khác - 27/10/2005
Thay cho việc các cơ quan hành chính giải quyết khiếu nại như quy định hiện hành. Dự thảo Luật về luật sư được trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 8 này quy định Tòa án sẽ là cơ quan thụ lý giải quyết sau cùng khi các luật sư không thoả mãn với việc giải quyết của Ban Chủ nhiệm Đoàn.
Điều 89: Khiếu nại quyết định kỷ luật của luật sư
1. Luật sư có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Đoàn Luật sư đối với mình. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định của Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư có quyền khởi kiện vụ việc ra Tòa Dân sự.

Việc xác định cơ quan giải quyết khiếu nại và các văn bản pháp luật được áp dụng để giải quyết khiếu nại của luật sư cũng đã được quy định trong Pháp lệnh Luật sư. Theo đó, việc giải quyết các khiếu nại đối với quyết định của Đoàn Luật sư sẽ do UBND tỉnh thụ lý giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Khiếu nại, Tố cáo vì UBND tỉnh là cơ quan thành lập các Đoàn Luật sư nên về phương diện quản lý. UBND tỉnh có chức năng quản lý tổ chức nghề nghiệp này. Tuy nhiên Luật Khiếu nại, Tố cáo chỉ điều chỉnh các khiếu nại đối với hành vi hành chính và quyết định hành chính, quyết định kỷ luật trong các cơ quan công quyền chứ không quy định việc giải quyết khiếu nại của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Vì sự không thống nhất trên nên đã gây ra nhiều lúng túng trong việc áp dụng các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo của các luật sư. Do đó, đây là vấn đề cần đưa ra giải pháp mới để tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật về giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Dự thảo Luật về luật sư được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp này đã có thay đổi trong các quy định về giải quyết khiếu nại của luật sư đối với các quyết định kỷ luật của Đoàn Luật sư. Theo Điều 89 Dự thảo luật này, sau khi không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của Liên đoàn Luật sư, luật sư bị kỷ luật có quyền khởi kiện ra Tòa án để giải quyết việc khiếu nại trên theo thủ tục tố tụng dân sự.

Cũng theo các quy định trọng Dự thảo Luật này thì không chỉ quyết định kỷ luật của Đoàn Luật sư có thể bị kiện ra Tòa mà các quyết định khác của các Đoàn Luật sư, quyết định của các cơ quan thuộc Liên đoàn Luật sư bị coi là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư cũng sẽ được Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Không chỉ là sự thay đổi cơ quan giải quyết khiếu nại của luật sư quy định này trong Dự thảo Luật về luật sư đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức và tư duy lập pháp của cơ quan xây dựng Dự thảo luật. Hiện nay, việc "hành chính hóa" các tổ chức dân sự vẫn tồn tại trong tư duy của không ít người, trong đó có cả cán bộ làm công tác quản lý. Việc xác định Tòa án là cơ quan giải quyết các khiếu nại của luật sư đối với các quyết định của tổ chức mà họ là thành viên liệu có thể chấm dứt tình trạng "công - tư lẫn lộn" như hiện nay?

Luật sư Chu Đông - Trưởng Văn phòng luật sư Chu Đông và Cộng sự:

So với việc áp dụng Luật Khiếu nại - Tố cáo để giải quyết các khiếu nại của luật sư đối với quyết định của Đoàn thì việc quy định Tòa án dân sự là cơ quan giải quyết khiếu nại của luật sư có điểm hợp lý hơn là đưa quan hệ của luật sư với Đoàn và Liên đoàn về với bản chất vốn có của nó là các quan hệ dân sự. Tuy là các quyết định kỷ luật, nó mang tính tổ chức nhiều hơn là tranh chấp nhưng bản chất là tranh chấp. So sánh với các tranh chấp trong các công ty, các doanh nghiệp cũng không khác gì ngoài nhiều. Tôi ủng hộ phương án này!

Luật sư Nguyễn Hữu Cường - Văn phòng luật sư Hùng Mạnh và Cộng sự:

Tòa án giải quyết việc khiếu nại của luật sư đối với quyết định Đoàn Luật sư là một điều rất mới trong hệ thống pháp luật nước ta. Tôi vẫn còn nhiều băn khoăn vì từ trước đến nay, Tòa án dân sự giải quyết các tranh chấp dân sự xuất phát từ các quan hệ dân sự gắn với nhân thân và tài sản. Nay, một quyết định kỷ luật của tổ chức xã hội - nghề nghiệp lại được xem xét theo thủ tục tố tụng dân sự liệu có phù hợp không? Nếu giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự thật trong các trường hợp quyết định kỷ luật Đoàn Luật sư bị khởi kiện thì cơ quan tiến hành tố tụng xác định tư cách bị đơn như thế nào? Có lẽ những điều này cần có quy định rõ hơn nếu không sẽ không tránh khỏi lúng túng khi áp dụng để giải quyết các vụ việc xảy ra trong thực tế.

Luật sư Trần Văn Ánh - Đoàn Luật sư Lạng Sơn:

Những quyết định kỷ luật hay quyết định khác của Đoàn Luật sư, của Liên đoàn đối với các luật sư thành viên xét về bản chất cũng chỉ là các tranh chấp trong nội bộ của tổ chức này, là các quan hệ dân sự bình thường mà thôi. Giao cho Tòa án dân sự giải quyết các khiếu nại của luật sư đối với quyết định của Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam là hợp lý, đúng với bản chất thực của các quan hệ này.


Theo Pháp luật Việt Nam