Nghỉ thai sản do sinh đôi
Các Website khác - 19/10/2005
Hỏi: Tôi làm việc tại công ty nhà nước, sau khi nghỉ thai sản do sinh đôi 4 tháng, có thể xin nghỉ thêm? Chế dộ tính như thế nào?
Trả lời: Theo quy định, người lao động sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Mức trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ sinh bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trước khi nghỉ.

Ngoài ra, khi sinh con được trợ cấp một lần bằng 1 tháng tiền lương đóng BHXH. Nếu người lao động có nguyện vọng xin nghỉ thêm thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận riêng.

--------------------

Mức trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

Hỏi: Xin cho biết quy định hiện nay về mức trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp?

Trả lời: Tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14-8-2003 của Bộ Tài chính có quy định rõ mức trích lập quỹ trên như sau:

- Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

- Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định tùy vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hằng năm.

- Khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp.

Tổng hợp