Quốc tịch nước ngoài cũng được hưởng thừa kế ở Việt Nam
Các Website khác - 03/01/2006

"Tôi là người Việt Nam, lấy chồng và đang sinh sống ở nước ngoài. Bố mẹ muốn tôi thừa kế một mảnh đất ở quê nhà. Trong trường hợp này tôi có quyền không? Nếu thôi quốc tịch Việt Nam, thì giải quyết thế nào?". Bạn đọc Minh Nguyệt.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, người mang quốc tịch nước ngoài cũng được hưởng di sản thừa kế là bất động sản ở Việt Nam. Sự khác biệt giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài trong việc hưởng di sản thừa kế (là bất động sản) chỉ thể hiện ở việc đứng tên chủ sở hữu. Công dân Việt Nam được đứng tên chủ sở hữu bất động sản mà họ được thừa kế. Còn người nước ngoài chỉ được hưởng giá trị của khối tài sản được thừa kế chứ không được đứng tên chủ sở hữu (nếu họ không thuộc các đối tượng được sở hữu nhà ở Việt Nam theo quy định của pháp luật).

Như vậy, bạn có quyền được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ để lại. Trong trường hợp bạn không thuộc các đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thì bạn chỉ có thể bán ngôi nhà đó và chuyển tiền ra nước ngoài.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng luật sư Hồng Hà
số 8 Đình Ngang, Hà Nội