Công bố 3 ấn phẩm mới về HIV/AIDS
Các Website khác - 23/02/2005

Hà Nội (TTXVN) - Chiều 23/2, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Chương trình phòng chống HIV của Liên hiệp quốc (UNAIDS) và Dự án Policy công bố 3 ấn phẩm mới về HIV/AIDS.

Các ấn phẩm này là tiếng nói của các tổ chức, cá nhân, trong đó bao gồm cả người nhiễm HIV và không có HIV, là sự cam kết của cộng đồng xã hội, của các quốc gia cùng đoàn kết, hợp tác chống lại căn bệnh thế kỷ. Ba ấn phẩm cùng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong công cuộc phòng chống đại dịch HIV/AIDS ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ấn phẩm “Hãy hành động ngay bây giờ” chỉ rõ rằng những người lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc giảm bớt tác động của đại dịch, ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử với nhưng người sống chung với HIV và ảnh hưởng bởi HIV.

"Phụ nữ và HIV/AIDS: Đương đầu với khủng hoảng” đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu của phụ nữ trong việc chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân và phòng chống HIV/AIDS.

Ấn phẩm “Các hướng dẫn nhằm cải thiện cơ cấu điều phối quốc gia thông qua việc tham gia tích cực hơn của người có HIV” khẳng định, những phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS và phải chăm sóc người thân bị nhiễm chính là những người giữ vai trò chủ chốt trong việc phòng chống đại dịch này./.