Trợ cấp cho trẻ em có HIV/AIDS ở các cơ sở bảo trợ xã hội
Các Website khác - 16/11/2004

Hà Nội (TTXVN) - Trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước được cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận có HIV/AIDS sẽ được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất là 210.000 đồng/em/tháng.

Đây là quy định do Bộ Lao động Thương binh Xã hội tại Thông tư số 16 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

Theo quy định tại Nghị định 168, mức trợ cấp phí nuôi dưỡng thấp nhất tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước là 140.000 đồng/người/tháng. Riêng với trẻ em dưới 18 tháng tuổi phải ăn thêm sữa thì mức trợ cấp thấp nhất là 210.000 đồng/em/tháng./.