Bị "chích" sau lưng
Các Website khác - 20/08/2005

CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Bị "chích" sau lưng

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Viên Thiệu tập hợp 18 lộ chư hầu hỏi tội Đổng Trác. Tôn Kiên xin làm tiên phong. Kiên dẫn bọn bộ tướng là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, Tổ Mậu ra nghênh chiến. Phó tướng của Hoa Hùng là Hồ Chẩn dẫn 5 ngàn quân xuống ải nghênh địch. Trình Phổ vác mâu, phóng ngựa ra đánh Hồ Chẩn. Mới được 5 hiệp, Phổ đâm một mâu trúng họng Chẩn, chết lăn dưới ngựa. Kiên bèn thúc quân lên chiếm cửa quan. Tên, đá trên cửa ải bắn, ném xuống như mưa, khiến Kiên phải lui binh về đóng trại ở Lương Đông và sai người về báo tiệp với Viên Thiệu và thúc Viên Thuật tiếp tế lương thảo. Bấy giờ có người xúi Viên Thuật rằng: "Tôn Kiên là con hổ dữ ở đất Giang Đông, nếu ta để cho nó phá được Lạc Dương, giết được Đổng Trác thì khác gì giết được sói mà rước phải hổ. Chi bằng không phát lương, tự hắn sẽ tan vỡ". Thuật cho phải. Kiên cạn lương, trong quân rối loạn. Quân thám mã của Hoa Hùng hay tin. Hùng bàn với Lý Túc đêm đó chia làm hai đường xuống úp trại Tôn Kiên. Kiên đại bại, nay có Tổ Mậu giả dạng và chết thay, Tôn Kiên mới chạy thoát...

Trở lại chuyện nội tình đội bóng đá Sông Lam mấy mùa gần đây cứ lục đục mãi không yên. Thực chất mà nói, đội bóng xứ Nghệ rất có thực lực. Chả cần ngoại binh, đội cũng đủ sức tranh ngôi vô địch nếu đá tử tế. Nhưng đáng buồn và cũng đáng giận thay, SLNA đang bị cái hoạ, bị xã hội đen "chích" sau lưng. Điều này không phải do ai dám "liều mạng" mạnh miệng nói ra, mà lại chính do ông Giám đốc Sở TDTT tỉnh nhà Nguyễn Hoàng Thụ phát biểu nghiêm túc trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 3 vừa rồi. Ông Thụ khẳng định: "Bóng đá SLNA có dính đến xã hội đen". Lẽ ra lời tuyên bố nghiêm túc của ông Thụ phải được các ban ngành, nhất là ngành công an vào cuộc, thì hỡi ôi nó chỉ được trưng lên mặt báo để... "làm vui" mà thôi. Bởi thế cái hoạ cho đội và cho chính các cầu thủ để đến "nhỡn tiền". Tuần này đã có hai cầu thủ bị rượt chém, một là Phi Hùng đã bị thương rất nặng, cầu thủ còn lại may và nhanh nên đã thoát được. Cầu thủ khác bị đánh hội đồng ở quán karaoke. Nếu không dính dáng đến xã hội đen như lời ông Thụ, chắc không bị thanh toán dã man như vậy. Người dân xứ Nghệ mê bóng đá. Mảnh đất xứ Nghệ thời nào cũng sản sinh ra các anh tài lẫy lừng trên sân cỏ. Chỉ tiếc là thời gian gần đây, lối sống của một số cầu thủ xứ Nghệ sa sút nghiêm trọng. Rồi chuyện nội bộ giữa thầy và trò, giữa thầy và ngoại binh càng khiến cho SLNA rối ren thêm.

Bởi thế mới có thơ rằng:
- Ai biết được nước sông Lam là trong hay là đục
Chỉ biết rằng nội bộ Sông Lam đang lục đục rối ren.


Muốn biết "nước sông Lam" sẽ được "đánh phèn" thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.