Đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm
Báo Tiếng Chuông - 30/09/2017
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Công văn số 2443⁄VPCP-KGVX ngày 16⁄3⁄2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (dự thảo Quyết định).

Ban soạn thảo đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN ngày 17/11/2005 “Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” và Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 về “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Theo Dự thảo Quyết định đang được Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến, tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn nhằm quản lý thực trạng tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn cấp xã, phục vụ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cơ sở.

Đánh giá việc thực hiện chủ trương, quan điểm, chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước đối với chính quyền cơ sở, trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Kết quả xếp loại cấp xã về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là một cơ sở phục vụ việc xem xét xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.

Theo Dự thảo, có 4 nội dung đánh giá hoạt động về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gồm: Hoạt động chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác quản lý địa bàn và xử lý vi phạm về tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác điều trị, cai nghiện, phòng chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Điều kiện xếp loại cấp xã về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, được quy định trong khung điểm, tối đa là 100.