Hỗ trợ khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Báo Tiếng chuông - 13/01/2017
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Dự thảo nêu rõ đối tượng hỗ trợ gồm: Người tham gia điều trị nghiện tại cơ sở điều trị nghiện trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; người tham gia điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện thuộc một trong các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

 

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Hà Nội. Ảnh Nhật Thy

 

Dự thảo cũng đề xuất về mức hỗ trợ. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ điều trị nghiện do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước (viết tắt là chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện) cho các đối tượng người tham gia điều trị nghiện tại cơ sở điều trị nghiện trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 95% chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cho các đối tượng người tham gia điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện thuộc một trong các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.  Mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cụ thể do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí quy định.

Ngân sách nhà nước không tiếp tục hỗ trợ các đối tượng quy định nêu trên trong trường hợp: Chấm dứt điều trị theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác trong cùng một nội dung chi.

Theo dự thảo nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020; nguồn vốn viện trợ không hoàn lại hoặc nguồn tài trợ, huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.