Chống suy thoái đạo đức, lối sống
Các Website khác - 03/01/2006
Ngày 2-1, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư tổ chức Hội nghị tư tưởng - văn hóa toàn quốc tổng kết công tác năm 2005 và triển khai nhiệm vụ  năm 2006. Chúng tôi xin trích giới thiệu một số báo cáo và tham luận được trình bày tại hội nghị.
* Công tác tuyên truyền phải hướng mạnh về cơ sở

(Trích Tham luận của ông LÊ XUÂN HẢO, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðác Lắc)

Công tác tư tưởng của Ðảng bộ tỉnh Ðác Lắc đã tập trung góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế thôn, buôn, nhất là giải quyết đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, vấn đề giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ... Công tác tư tưởng góp phần quan trọng giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc. Ban Tuyên giáo các cấp đã phối hợp biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền làm rõ âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ðến nay, tình hình an ninh chính trị, tình hình tư tưởng cơ bản ổn định. Ðồng bào các dân tộc không bị kẻ xấu lợi dụng, yên tâm sản xuất, xây dựng buôn làng.

Tuy nhiên công tác tư tưởng - văn hóa còn những hạn chế là biện pháp đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai, văn hóa độc hại chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới chưa có tiến bộ đáng kể, nhất là trong công chức. Việc xây dựng Ban Tuyên giáo phường, xã chưa có văn bản chính thức.

Từ thực tiễn công tác tư tưởng - văn hóa ở Ðác Lắc, tôi muốn nêu thêm một số khía cạnh như sau:

Một là, công tác tuyên truyền phải hướng mạnh về cơ sở; cán bộ phải gần dân, sát dân, nắm được dân; phát hiện và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh về tư tưởng, về kinh tế - xã hội. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Những nơi địa bàn rộng, dân đông, điểm dân cư nhiều, nếu không chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, rất khó phát hiện và ngăn chặn kịp thời những "điểm nóng", những "ngòi nổ" có thể xảy ra.

Hai là, công tác tuyên truyền phải quan tâm thực hiện tốt thông tin hai chiều, nghe dân nói và nói dân nghe; vận dụng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, sử dụng băng ghi hình, giao lưu, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, tận dụng các phương tiện... Ðặc biệt là nêu gương điển hình tiên tiến người thật, việc thật trong công tác tuyên truyền. Người lãnh đạo, đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương phải có lịch tiếp xúc, đối thoại với dân để được nghe dân nói - nói dân nghe và làm cho dân tin. Nói chuyện, tuyên truyền trong dân phải cụ thể, rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ, dễ hiểu, dễ nhớ, và phải chân thật. Ðối với những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của bọn phản động, phải phân tích những sai trái, tác hại để đồng bào dễ nhận ra.

Ba là, phải xử lý nhuần nhuyễn giữa giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy với đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo. Vừa đáp ứng yêu cầu chống địch lợi dụng tôn giáo vừa bảo đảm nhu cầu tôn giáo chính đáng của quần chúng. Ðây là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần phối hợp nghiên cứu, phân tích thấu đáo tình hình, lựa chọn giải pháp phù hợp.

Bốn là, công tác tuyên truyền phải góp phần tích cực giải quyết tốt vấn đề kinh tế - xã hội trong điều kiện Ðác Lắc là tỉnh khó khăn về nhiều mặt. Ðồng bào không chỉ thích nghe cán bộ nói mà điều quan tâm hơn là xem cán bộ làm như thế nào, đem lại lợi ích gì cho dân và khi đã tin, thì đồng bào rất tích cực hưởng ứng các phong trào cách mạng mà Ðảng và chính quyền tổ chức, phát động. Giải quyết tốt vấn đề kinh tế - xã hội là nền tảng quan trọng để giải quyết những vấn đề tư tưởng...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác tư tưởng - văn hóa trong thời gian đến, cần nhấn mạnh thêm việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các "binh chủng", các phương tiện làm công tác tư tưởng văn hóa. Các "lực lượng" này cần có sự phối hợp chặt chẽ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của thường trực cấp ủy từ trung ương đến cơ sở, trong đó ngành tư tưởng - văn hóa là cơ quan thường trực. Sự phối hợp đó phải thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cấp ủy, chính quyền đoàn thể phải quan tâm và đầu tư cho công tác tư tưởng, xem đó là một trong những hoạt động công tác chủ yếu của mình, có liên quan đến sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương...

* Hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển văn hóa theo Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng

(Trích Báo cáo của ông PHẠM QUANG NGHỊ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin)

Dưới ánh sáng các nghị quyết của Ðảng, bám sát sự điều hành của Chính phủ, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, trong năm qua, ngành Văn hóa - Thông tin cả nước đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2005, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển văn hóa mà Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII), Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở kinh nghiệm đúc kết từ việc chỉ đạo, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2004, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn, Bộ Văn hóa - Thông tin đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Chính phủ, chỉ đạo UBND các cấp trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Nghị quyết 35/T.Ư của Bộ Chính trị đã được Ban chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn và các ban tổ chức kỷ niệm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động kỷ niệm trong năm 2005 đã được tổ chức một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đáp ứng được các yêu cầu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã đề ra.

Năm 2005, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin được tăng cường, các thể chế văn hóa được hoàn thiện một bước. Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành theo thẩm quyền, xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội ban hành, thông qua 78 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều văn bản quy phạm có địa vị pháp lý cao, nhiều đề án, chiến lược quan trọng, như: Luật Ðiện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ (phần quyền tác giả và các quyền liên quan); Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010; Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở đến năm 2010; Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật... Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho HÐND, UBND tỉnh, thành phố xây dựng, thông qua các nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin; ban hành nhiều văn bản pháp quy nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về văn hóa - thông tin trên địa bàn. Các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, nghị quyết của ngành được ban hành trong năm qua điều chỉnh khá toàn diện các lĩnh vực hoạt động, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, đồng thời giúp các tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý, tạo sự thống nhất trong nhận thức và thực thi pháp luật về văn hóa - thông tin trên phạm vi cả nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hoạt động văn hóa - thông tin phát triển.

Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả tốt, góp phần ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và định hướng hoạt động cho các loại hình dịch vụ văn hóa. Phát huy vai trò chủ động, Bộ Văn hóa - Thông tin đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ nhất trí ban hành Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg, về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường. Bộ Văn hóa - Thông tin đã được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, với tinh thần kiên quyết, tiến công trực diện vào loại hình dịch vụ bị lợi dụng với nhiều biến tướng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Ðến nay, hoạt động này bước đầu đã đạt được những chuyển biến tích cực.

Báo chí cả nước tiếp tục phát huy vai trò to lớn trong việc động viên, giáo dục và định hướng tư tưởng cho xã hội; làm tốt vai trò xung kích trong đấu tranh, phê phán, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc được đặc biệt chú trọng. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Ðến nay, nước ta đã có bảy di sản được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được đẩy mạnh, nhất là đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và biên giới.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, thật sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới...

Các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp và các mặt công tác khác đều có bước phát triển mới với những thành tựu đáng khích lệ.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa theo Nghị quyết 90 của Chính phủ đạt được kết quả hết sức có ý nghĩa. Trong năm năm qua, kinh phí nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng là 2.523 tỷ đồng, xây dựng mới 36.390 nhà văn hóa thôn (làng, bản, ấp). Cả nước huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để chống xuống cấp di tích gần 500 tỷ đồng.

Hợp tác giao lưu văn hóa với các nước diễn ra hết sức sôi nổi, phong phú, mở rộng ở tất cả các địa bàn, tăng cường giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Các thành tựu mà ngành Văn hóa - Thông tin cả nước đạt được trong năm qua khá toàn diện và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển văn hóa mà Nghị quyết Ðại hội lần thứ IX của Ðảng đã đề ra, đồng thời cũng nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa theo Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) và Kết luận Hội nghị T.Ư 10 (khóa IX) của Ðảng.

Cùng với thành tựu đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin nước ta đã và đang đối diện với những khó khăn, tồn tại lớn. Bên cạnh những khó khăn, thách thức thường xuyên do điều kiện khách quan đem lại, có những khó khăn do nhân tố chủ quan không thể xem nhẹ.

Trước hết là sự nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa chưa đầy đủ và không đồng đều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chưa toàn diện, chưa thường xuyên. Quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng, phát triển văn hóa; gắn xây dựng văn hóa với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội còn bị xem nhẹ.

Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn thiếu chủ động, lúng túng và bộc lộ sơ hở. Một số loại hình dịch vụ văn hóa mới chưa có giải pháp quản lý, kiểm soát có hiệu quả, nhất là các dịch vụ qua mạng internet, Game Online... Hệ thống luật pháp về văn hóa - thông tin thiếu đồng bộ, thậm chí ở một số lĩnh vực vẫn chưa có luật điều chỉnh; một số văn bản pháp quy không còn phù hợp hoặc kém hiệu quả, hiệu lực nhưng chưa được bổ sung, thay thế kịp thời. Bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ của ngành, nhất là ở cơ sở, còn thiếu về số lượng, yếu về nghiệp vụ, chuyên môn, tư duy bao cấp còn khá nặng và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật của ngành còn thiếu thốn...

Những tồn tại, hạn chế trên đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Mục tiêu quan trọng hàng đầu đã được Hội nghị T.Ư 10 (khóa IX) xác định là "bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Ðảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sự phát triển đồng bộ giữa ba lĩnh vực trên là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước". Trên tinh thần đó, nội dung công tác của ngành Văn hóa - Thông tin năm 2006 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Ðảng khóa IX, tích cực tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng. Giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng (buôn, bản, ấp, khu phố) văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng huyện điểm văn hóa, thị xã văn hóa với mô hình thích hợp cho từng vùng, miền, theo phương hướng, nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết năm năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Hai là, tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung xây dựng và hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, các đề án chuyên ngành. Ðẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg; Kế hoạch của Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện Kết luận 162 của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tình hình hiện nay; Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm sự chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với đồng bằng và thành thị.

Bốn là, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền thống dân tộc. Tổ chức ngày hội văn hóa của các dân tộc một cách thường xuyên, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật, công trình văn hóa có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thông tin, nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Sáu là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho ngành, nhất là cán bộ văn hóa người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa - nghệ thuật, chú ý đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật đỉnh cao, bồi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, nhằm huy động nhiều hơn nữa các lực lượng xã hội, các nguồn vốn đầu tư cho phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ và Ðề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Tám là, tăng cường mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa quốc tế, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ các nguồn tài trợ cho phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin. Tích cực chuẩn bị các công việc được Chính phủ giao phục vụ Hội nghị APEC-2006 được tổ chức tại Việt Nam.

* Nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục của công tác tư tưởng - văn hóa

(Trích Tham luận của ôngPHAN XUÂN BIÊN, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP Hồ Chí Minh)

Chúng tôi xin nhấn mạnh một số lĩnh vực mà từ thực tiễn ở TP Hồ Chí Minh cho thấy có vị trí rất quan trọng, vừa cơ bản, thường xuyên, vừa cấp bách trên mặt trận đa dạng của công tác tư tưởng:

Một là, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng, đặc biệt là việc triển khai nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, muốn nâng cao hiệu quả thực tiễn của việc học tập, quán triệt nghị quyết là phải bám sát thực tiễn, sát đối tượng; nội dung vừa có tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm và phải có sức thuyết phục. Tài liệu học tập Nghị quyết mà chỉ mang tính "tóm tắt nội dung nghị quyết" thì không thể nào lôi cuốn và thuyết phục được người học. Cần phải đổi mới việc biên soạn tài liệu hướng dẫn học Nghị quyết, làm sao để mọi người hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn, quá trình thảo luận, tranh luận để đi đến sự thống nhất quan điểm, sự hình thành Nghị quyết. Có như vậy mới tránh được tâm lý bị áp đặt khi học tập nghị quyết.

Nội dung học tập: Theo thời hạn ban hành của từng nghị quyết để lấy nghị quyết đó làm nội dung chính nhưng phải kết hợp các nghị quyết, các chỉ thị của các cấp khác nhau, "lồng vào nhau", tạo nên một hệ thống vấn đề để vừa bảo đảm tính toàn diện về nhận thức vừa dễ kết hợp trong hành động thực tế vì cuộc sống thực tế không có tính tách bạch, rạch ròi từng vấn đề mà luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong thời gian vừa qua, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã kết hợp học tập nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương với việc tổ chức học tập Cương lĩnh, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của Thành ủy. Ðồng thời, các cấp ủy trực thuộc kết hợp sinh động các nghị quyết về phát triển kinh tế với xây dựng Ðảng, phát triển văn hóa... Chính điều đó đã giúp mọi người dễ nhận thức và vận dụng vào cuộc sống vừa có tính hệ thống vừa cụ thể và thiết thực.

Hình thức tổ chức học tập nghị quyết phải phong phú đa dạng, kết hợp nhiều loại hình khác nhau, tổ chức các lớp phải theo từng đối tượng, cấp độ quản lý khác nhau, bố trí thời gian và chọn vấn đề trọng tâm phải phù hợp đối tượng. Như vậy mới có điều kiện để nhấn mạnh, phân tích sâu một số nội dung phù hợp từng loại đối tượng. Vừa qua, cùng với việc tổ chức các lớp học, các hình thức thi tìm hiểu, diễn đàn, tuyên truyền miệng, in tài liệu hỏi đáp ngắn gọn, phát hành rộng rãi cho nhân dân có tác dụng khá tích cực...

Hai là, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí để báo chí thật sự là vũ khí sắc bén của mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Vai trò của báo chí được xã hội ghi nhận và khẳng định. Trong những năm gần đây, Ðảng ta đã có nhiều chỉ thị, văn bản về lãnh đạo và quản lý báo chí. Từ đó báo chí cả nước nói chung, báo chí thành phố nói riêng ngày càng phát triển, ưu điểm ngày càng nhiều thêm. Song, các khuyết điểm được nêu ra từ trước đến nay lại chưa giảm, rất chậm được khắc phục. Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ mục đích, bị khuynh hướng "thương mại hóa" chi phối, chạy theo lợi ích kinh tế, theo thị hiếu tầm thường, nặng thông tin những mặt tiêu cực, những tin giật gân... còn khá phổ biến. Trong lúc đó, việc đưa tin về người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến chưa tương xứng với thực tiễn của cuộc sống. Hiện tượng thông tin sai sự thật, suy diễn, thổi phồng, thậm chí có lúc mang tính kích động, đăng cả thông tin mật, gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh chưa được khắc phục. Khai thác và sử dụng thông tin của báo chí nước ngoài thiếu chọn lọc.

Từ thực tiễn đó, chúng ta cần suy nghĩ thật nghiêm túc, vì sao những điều sai đã được nhận ra mà lại không sửa hoặc không sửa được? Hay là nhận định, đánh giá về báo chí chưa đúng, chưa có tính thuyết phục, nên báo chí nghe mà chưa thấu, chưa "tâm phục khẩu phục", nên cứ hành động "theo thực tiễn, khách quan", "theo nhu cầu cuộc sống".

Chúng tôi đề nghị trong quá trình tiếp tục thực hiện Kết luận 162 TB/TW của Bộ Chính trị cần tiến hành một số điểm như sau:

- Cần có sự thống nhất về đánh giá vai trò của báo chí và nhận định thực trạng của báo chí trong lãnh đạo các cấp, trong Ðảng và xã hội, không nên tạo ra khoảng cách về nhận thức, về đánh giá vai trò, thực trạng báo chí.

- Cần nghiên cứu để hoàn thiện quy hoạch, tổ chức sắp xếp lại các cơ quan báo chí (báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử...) một cách thiết thực. Cần tính toán kỹ khi cấp phép cho ra báo trên một hệ thống quy hoạch rõ ràng, không nên giải quyết vụn vặt (trừ trường hợp cần thiết). Nghiên cứu để xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc hình thành các tổ chức, mô hình mới của báo chí như Tập đoàn báo chí. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản không còn phù hợp điều kiện kinh tế thị trường, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay như thêm dịch vụ của báo chí, phát hành báo chí ra nước ngoài, chế độ phóng viên ra nước ngoài.

- Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, mối quan hệ của cấp ủy với ban biên tập, quan hệ tổ chức Ðảng, cơ quan báo chí với các cơ quan hữu quan.

- Có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để thực hiện tốt Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư trung ương về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay. Có sự chỉ đạo thống nhất và cương quyết để từng bước khắc phục tình trạng hỗn loạn về báo điện tử, trang tin điện tử, dịch vụ internet và sự lúng túng trong quản lý hiện nay.

- Có cơ chế kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên..., quy chế xử lý cung cấp thông tin sai lệch, làm thiệt hại kinh tế, danh dự, uy tín của tập thể, cá nhân, lộ bí mật quốc gia, gây bất ổn xã hội.

Ba là, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà trọng tâm là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Dù tình hình thế giới đã có sự đổi thay, cuộc đấu tranh về ý thức hệ, cạnh tranh về quyền lợi kinh tế, mâu thuẫn về lợi ích dân tộc, quốc gia vẫn diễn ra khá gay gắt. Âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình" đối với nước ta, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa được các thế lực thù địch tiến hành thường xuyên, liên tục. Nói là diễn biến hòa bình nhưng cường độ ngày càng mạnh, phạm vi ngày càng lớn, nội dung và phương pháp, đối tượng tác động ngày càng rộng.

Trên cơ sở nhận thức vấn đề, có chủ trương và kế hoạch dài hạn, có tổ chức lực lượng hợp lý, cần tính kỹ từng vụ việc, từng đối tượng, từng thời điểm để có phương thức, mức độ, liều lượng phù hợp theo tinh thần luôn chủ động, có sức thuyết phục, có tính khoa học.

Công tác tư tưởng văn hóa trong năm 2006 khá nặng nề. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của công tác tư tưởng năm 2006 do Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư nêu ra, TP Hồ Chí Minh sẽ cụ thể hóa thành một hệ thống công việc vừa mang tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm. Nó vừa bảo đảm trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa năm 2006, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố, Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng ngay từ tháng đầu, năm đầu của kế hoạch năm năm (2006 - 2010) vừa tạo nền tảng vững chắc, tạo thế và lực mới cho thành phố phát triển ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại.

* Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng - văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ CNH, HÐH, mở cửa và hội nhập

(Trích Báo cáo của Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư do ông Hồng Vinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực trình bày)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA NĂM 2005

I- NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

1 - Góp phần xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

- Phối hợp với các ban, ngành giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn kiện, tổ chức đại hội Ðảng các cấp và hướng dẫn công tác tư tưởng trong các Ðại hội. Ðây là nhiệm vụ quan trọng đã được các cấp ủy Ðảng đánh giá cao sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của cơ quan làm công tác tư tưởng - văn hóa vào kết quả Ðại hội.

- Ðã chỉ đạo, hướng dẫn việc lấy ý kiến đóng góp của toàn Ðảng, toàn dân vào các Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Ðại hội lần thứ X của Ðảng.

- Trong năm 2005 đã chủ động tham mưu những nội dung thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, giúp Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng kịp thời ra các văn bản chỉ đạo một số vấn đề quan trọng.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư, phát huy kết quả cuộc thi báo cáo viên về Tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai chỉ đạo thí điểm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của các cấp ủy Ðảng; triển khai mạnh, kịp thời và sâu rộng hơn Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; nhất là về Kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khóa IX) về tăng cường công tác tư tưởng đến tận chi bộ cơ sở, đã góp sức thiết thực ổn định tình hình tư tưởng trong Ðảng và xã hội.

- Ðã hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức tốt một số đợt sinh hoạt chính trị lớn thu hút hàng triệt lượt người tham gia, nổi bật là kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc; đặc biệt là hai cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm Cách mạng Tháng Tám và thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cuộc thi đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Sau đợt tuyên truyền nội dung hai cuốn nhật ký của Liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc, các cơ quan báo Nhân Dân, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn "Sống đẹp, sống có ích", được đông đảo thanh niên tham gia thảo luận; Bộ Y tế phát động noi gương y đức Liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm; Trung ương Hội Phụ nữ phối hợp với Trung ương Ðoàn và Bộ Y tế tổ chức cuộc vận động đóng góp xây dựng bệnh viện mang tên Ðặng Thùy Trâm tại Quảng Ngãi. Ðó là những cuộc vận động, diễn đàn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

2 - Công tác tư tưởng - văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2005 và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005)

a- Về kinh tế

- Gắn với các đợt sinh hoạt, học tập Nghị quyết của Trung ương đã tuyên truyền sâu sắc đường lối, chính sách kinh tế của Ðảng, pháp luật kinh tế của Nhà nước. Ðã tập trung tuyên truyền làm cho toàn Ðảng, toàn dân nắm rõ phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế; phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn (cả yếu tố chủ quan và khách quan), từ đó khẳng định đất nước có đủ điều kiện, khả năng vượt lên thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Ðảng, Quốc hội đề ra. Gần đây sau Hội nghị Trung ương 12, cùng với việc triển khai Kết luận Hội nghị, toàn ngành đã triển khai rộng trong Ðảng "Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 20 năm đổi mới", tạo được sự nhất trí cao trong toàn Ðảng về thành tựu và bài học kinh nghiệm của đổi mới.

Tập trung tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII. Thường xuyên cổ vũ, động viên mọi thành phần kinh tế chủ động, linh hoạt, tự lực tự cường khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc được nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các đại hội thi đua các cấp và Ðại hội thi đua toàn quốc, có tác dụng giáo dục, thuyết phục cao.

- Tuyên truyền sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội về những chủ trương, chính sách có tính đột phá để huy động mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2005 và 5 năm (2001 - 2005), cổ vũ các bộ, ngành, đơn vị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đang cản trở sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền mạnh mẽ quá trình nước ta hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực, đưa nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, bền vững.

Công tác tư tưởng - văn hóa đã thu thập, tổng hợp và kịp thời thông tin tình hình kinh tế, giá cả thị trường, dự báo hướng phát triển của kinh tế thế giới, khu vực tạo điều kiện cho Chính phủ, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp có nhiều kênh thông tin để tham khảo và chọn cho mình những quyết sách, biện pháp sản xuất kinh doanh đúng, có hiệu quả.

- Tích cực tuyên truyền quá trình nước ta chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thực hiện đầy đủ cam kết Hiệp định mậu dịch khu vực Ðông - Nam Á (APTA).

b - Về văn hóa, xã hội

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục làm thấm sâu vào ý thức mọi người về tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội. Năm 2005, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cả nước đã tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan công sở và khu dân cư.

Chương trình xóa đói, giảm nghèo - chương trình trọng điểm của quốc gia đã được quan tâm tuyên truyền vận động với những hình thức phong phú, động viên cổ vũ mọi người dân hăng hái vươn lên làm giàu; Nhà nước và cộng đồng xã hội cùng hợp lực giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo, xóa nhà tranh tre, cổ vũ cả nước dấy lên phong trào giúp đỡ các gia đình bị nạn do cơn bão số 7, số 8 và lũ quét ở Yên Bái.

Công tác tư tưởng - văn hóa đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã trở thành một trong những lực lượng xung kích, đấu tranh có hiệu quả đối với quốc nạn này. Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội được báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng phanh phui, được các cơ quan pháp luật xử lý. Nhưng điều quan trọng hơn là công tác tuyên truyền đã tạo dư luận phản đối, cảnh tỉnh và răn đe các phần tử thoái hóa biến chất, đồng thời cũng là sự đòi hỏi, yêu cầu các cơ quan bảo vệ luật pháp phải có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc với những hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác tư tưởng - văn hóa đã góp phần giải quyết nhận thức và trách nhiệm xử lý nhiều vấn đề nổi lên của ngành giáo dục, đào tạo; y tế; tình trạng tai nạn giao thông; vấn đề giá cả và thu nhập của người lao động; vấn đề thị trường bất động sản, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; giải quyết việc làm, dôi dư lao động; tình trạng đình công, biểu tình ở doanh nghiệp; tệ ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận 162 của Bộ Chính trị về lãnh đạo và quản lý báo chí, coi trọng công tác củng cố tổ chức Ðảng trong các cơ quan báo chí để thực sự là hạt nhân lãnh đạo của các báo, đài. Báo chí, phát thanh, truyền hình bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực, là tiếng nói của Ðảng và diễn đàn tin cậy của nhân dân, nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, tích cực giám sát, quản lý các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và nhân tài trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về quản lý công tác xuất bản, các ban, bộ, ngành, đơn vị từ trung ương đến các tỉnh, thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xuất bản. Năm 2005, hoạt động xuất bản cơ bản phát triển đúng hướng, các mảng sách phong phú, đa dạng; đồng thời đã phát hiện và xử lý nhiều ấn phẩm xuất bản không đúng quy định.

Sau khi có Chỉ thị 52 của Ban Bí thư về phát triển và quản lý báo điện tử, đã triển khai sớm trong các cấp ủy đảng, cơ quan quản lý và cơ quan báo chí để sớm thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động báo điện tử.

Năm 2005, tuy chưa có nhiều tác phẩm văn nghệ đỉnh cao, nhưng đã xuất hiện một số tác phẩm có nội dung, nghệ thuật tốt, được dư luận công chúng chú ý vì đã thể hiện được nhận thức, cảm quan mới về hiện thực đời sống và con người Việt Nam đương đại, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của người nghệ sĩ với nhân dân, với Ðảng; những xu hướng văn nghệ lệch lạc về tư tưởng, thẩm mỹ được khắc phục một phần. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được tăng cường chỉ đạo, bước đầu có hiệu quả.

3 - Công tác tư tưởng - văn hóa đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, quốc phòng, tăng cường mở rộng đối ngoại, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại những âm mưu hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh, quốc phòng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân có ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Ðã đẩy mạnh hơn việc kiểm tra thực hiện Thông báo Kết luận 94 của Ban Bí thư về đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nhiều việc làm có kết quả như: đã tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn lương, giáo; xử lý nghiêm những phần tử lợi dụng tự do tín ngưỡng, lợi dụng chính sách dân tộc để kích động, lôi kéo quần chúng vào mục tiêu chống Ðảng, chống chủ nghĩa xã hội. Chỉ đạo hướng dẫn đấu tranh chống lại sự vu cáo, xuyên tạc về tự do tôn giáo và nhân quyền ở nước ta; cổ vũ nhân dân ta và thế giới ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam kiện các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam cho quân đội Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam.

Công tác thông tin đối ngoại năm qua có bước tiến mới, tuyên truyền khá tập trung và làm nổi bật chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam, làm sâu sắc thêm đường lối đối ngoại của Ðảng ta là, đa phương hóa, đa dạng hóa "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". Nhờ đó, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về công cuộc đổi mới ở Việt Nam; đầu tư nước ngoài vào nước ta tăng lên mạnh, khách du lịch đến nước ta càng đông hơn.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, công tác tư tưởng - văn hóa đã kịp thời định hướng tư tưởng nhân dân nâng cao nhận thức và có thái độ đúng về các vấn đề lớn của thế giới, như: khủng bố và chống khủng bố, bản chất cái gọi là "cách mạng sắc mầu" ở một số nước Trung Á; thiên tai và dịch bệnh (dịch cúm týp A H5N1 ở người và gia cầm); những vấn đề bức xúc của kinh tế thế giới, v.v.

4 - Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng - văn hóa

Trên cơ sở chương trình chung cả năm, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã cụ thể hóa bằng các tài liệu hướng dẫn, các tạp chí của Ban cung cấp thông tin mang tính định hướng để phục vụ việc tác nghiệp trong ngành như: kế hoạch chương trình, tài liệu phục vụ việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Hội nghị Trung ương (Hội nghị Trung ương 10, Trung ương 12 khóa IX, các Chỉ thị 52 và 42 của Ban Bí thư, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị...); làm tài liệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các đề cương, kế hoạch cụ thể về tuyên truyền những sự kiện chính trị lớn...

Ðã tổ chức sớm nhiều lớp quán triệt các kết luận Hội nghị Trung ương, chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến các cơ sở và đội ngũ báo cáo viên.

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin duy trì giao ban hằng tuần đối với báo chí và hằng quý đối với xuất bản; hằng tháng, hằng quý đối với các tỉnh, thành phố, nhằm định hướng thông tin kịp thời, chấn chỉnh những sai phạm, lệch lạc trong hoạt động báo chí, xuất bản; nâng cao tính chỉ đạo về tư tưởng, chính trị của hoạt động báo chí, xuất bản.

Hằng quý hoặc theo định kỳ tổ chức giao ban tư tưởng theo từng khu vực (các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Bắc, khu vực Tây Nguyên...). Các cuộc giao ban với các cơ quan Trung ương về an ninh tư tưởng, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ... đã coi trọng chất lượng thông tin và định hướng chính trị, tư tưởng. Qua các buổi giao ban, tạo điều kiện cho ban, ngành Trung ương, các tỉnh nắm bắt sâu tình hình tư tưởng, những vấn đề quan trọng nổi lên ở mỗi địa bàn trọng điểm để tìm ra những nội dung, biện pháp thực hiện tốt công tác tư tưởng và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm ở địa phương, khu vực. Hằng tuần, hằng tháng có các buổi giao ban phản ánh dư luận xã hội, đây là kênh thông tin quan trọng giúp Ðảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng có thêm thông tin trước khi quyết định những vấn đề liên quan đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Ðánh giá tổng quát

Công tác tư tưởng - văn hóa đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2005 và hoàn thành 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ IX của Ðảng (2001 - 2005), đồng thời xử lý nhiều vấn đề mới nảy sinh, thu được nhiều thành tựu lớn; góp phần tổng kết lý luận, thực tiễn 20 năm đổi mới; giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng; an ninh, quốc phòng; động viên toàn Ðảng, toàn dân dồn sức cho sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc từng bước được tháo gỡ, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, củng cố sự thống nhất chính trị và đồng thuận xã hội vào con đường đi lên của đất nước. Tình hình tư tưởng cơ bản ổn định, không để xảy ra những vụ việc lớn, phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân trên phạm vi cả nước.

Ðội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa đã được quy hoạch một bước, có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, hăng say nghề nghiệp, có tiến bộ rõ về năng lực nghiệp vụ, chuyên môn. Tổ chức bộ máy của cơ quan làm công tác tư tưởng - văn hóa được củng cố; vị trí, vai trò của công tác tư tưởng - văn hóa được xã hội ghi nhận.

Nguyên nhân đạt được:

- Thuận lợi lớn của công tác tư tưởng - văn hóa năm 2005 cũng như năm năm qua là được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo các cơ quan Nhà nước đã ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo về công tác tư tưởng - văn hóa.

- Nhiều cấp ủy đảng ở địa phương, trực tiếp là Thường trực và đồng chí Bí thư đảng các cấp đã thực sự coi trọng và quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng - văn hóa, đã trực tiếp chỉ đạo và đầu tư cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động tư tưởng - văn hóa.

- Phương châm toàn Ðảng và toàn xã hội làm công tác tư tưởng được quán triệt và thực hiện ở tất cả các ngành, địa phương và đưa vào Văn kiện Ðại hội Ðảng các cấp. Vì vậy, ngoài đội ngũ làm công tác tư tưởng chuyên trách, thì có một lực lượng rất hùng hậu tham gia cộng tác viên công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cả đảng viên và quần chúng.

- Công tác tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở từng bước được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, nhân viên đoàn kết, thống nhất, từng bước nâng cao, có trình độ chuyên môn. Tính chủ động, sáng tạo được đề cao; sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương với Ban Tuyên giáo các địa phương, ngành, khối đoàn thể đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác tư tưởng - văn hóa được đầu tư một bước.

II - NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA VÀ NGUYÊN NHÂN

Thứ nhất, còn thiếu chủ động, sắc bén, kịp thời trước diễn biến phức tạp của tư tưởng; tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao. Công tác tư tưởng - văn hóa chưa tập trung sức bồi dưỡng, nâng cao, duy trì tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước. Ðã có lúc tổ chức quá nhiều cuộc thi ở nhiều ngành, đoàn thể và địa phương, do vậy chưa đem lại hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, công tác tư tưởng - văn hóa phần lớn tập trung phản ánh, xử lý những vấn đề thời sự, chưa tập trung nhiều vào nghiên cứu các vấn đề cơ bản có tính hệ thống; sự diễn biến tâm trạng các đối tượng cũng như các khuynh hướng tư tưởng mới...

Thứ ba, thông tin của Trung ương tới cơ sở tuy đã kịp thời nhưng chưa sâu, nhất là khi có những vấn đề phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, địa phương lúng túng không biết giải thích và xử lý. Một số báo cáo địa phương chưa có sự đổi mới về phương pháp, chưa quan tâm phân tích, đánh giá sâu tâm trạng tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, chủ yếu chỉ là thông tin công việc.

Thứ tư, định hướng, chỉ đạo báo chí tuy đã thường xuyên, kịp thời hơn, nhưng bị cuốn nhiều vào xử lý vụ việc, chưa nghiên cứu chiều sâu tìm ra những khuynh hướng của báo chí trong từng thời kỳ để chỉ đạo có tính lâu dài. Các cơ quan chủ quản chưa đề cao vai trò, trách nhiệm trong xử lý báo chí, có lúc hữu khuynh, nể nang. Một số tổ chức đảng trong cơ quan báo chí chưa thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo. Sự phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí giữa cơ quan chỉ đạo báo chí của Ðảng và cơ quan quản lý báo chí của chính quyền chưa thật chặt chẽ, nhất là khi giải quyết các sai sót, khuyết điểm. Chưa có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng của một số báo và khắc phục khuynh hướng "thương mại hóa"; tình trạng đưa tin thiếu thống nhất, không khách quan, không chính xác về nội dung, sự chưa cân xứng giữa "xây" và "chống"; một số tờ báo có số tin, bài về tiêu cực nhiều hơn tích cực. Bệnh "cửa quyền" trong thông tin vẫn còn lớn trong một số cơ quan báo chí. Hoạt động chỉ đạo, quản lý lĩnh vực xuất bản đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa toàn diện, cụ thể; vẫn để lọt một số ấn phẩm có nội dung xấu.

Thứ năm, hoạt động văn học, nghệ thuật chưa thực sự tạo dựng được những tác phẩm có giá trị đỉnh cao về tư tưởng và nghệ thuật, nhất là việc xây dựng hình tượng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) nêu ra. Còn thiếu nhiều tác phẩm hấp dẫn, có chất lượng giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân; vẫn còn một số tác phẩm tô đậm những tiêu cực trong xã hội, tập trung vào các chủ đề tình dục, nếp sinh hoạt cá nhân, những dục vọng tầm thường trong xã hội... Các chương trình văn học nghệ thuật trên báo chí, phát thanh, truyền hình tuy nhiều, nhưng ít chương trình gây được ấn tượng cả về tính tư tưởng và tính nghệ thuật.

Thứ sáu, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, chống "diễn biến hòa bình" đã có tác dụng tích cực bước đầu, nhưng chất lượng khoa học, tính thuyết phục trong một số bài viết chưa cao. Ðấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái còn thụ động, "chạy theo sự kiện". Phương pháp đấu tranh, phản bác chưa linh hoạt, chưa thật thuyết phục. Tổ chức việc đấu tranh, phản bác mới dừng lại ở một số chuyên gia, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống cán bộ tư tưởng.

Thứ bảy, Ban Tuyên giáo cơ sở xã, phường chưa được Trung ương có chủ trương thống nhất, mà mới do từng địa phương chủ động bố trí, nên có khó khăn về kinh phí hoạt động.

Ðội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng tuy có phát triển cả về số lượng, chất lượng, song, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa ngang tầm với yêu cầu thực tiễn. Việc nâng cao trình độ tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng đối với đồng bào dân tộc chưa được coi trọng đúng mức. Công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo làm công tác tư tưởng ở một số địa phương, còn bị động, chưa có tiêu chí rõ ràng trong việc tuyển dụng và thu hút cán bộ về làm công tác tư tưởng - văn hóa.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA NĂM NĂM (2001 - 2005)

Một là, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn nước ta để góp phần xác lập đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện, đưa nhanh đường lối, chính sách vào cuộc sống; kiên định sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Ðảng; kiên định đường lối đổi mới.

Hai là, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm bắt nhanh diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, dự báo tình hình phát triển để định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, đặc biệt khi có những vấn đề mới nảy sinh hoặc khi có tình hình biến động phức tạp.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tư tưởng - văn hóa, thực hiện toàn Ðảng làm công tác tư tưởng, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy. Công tác tư tưởng - văn hóa phải gắn kết với công tác tổ chức và các phong trào thi đua của quần chúng; phải phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Bốn là, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, tính quần chúng, thực hiện dân chủ, công khai, tự do tư tưởng; đồng thời chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng; thực hiện phương châm kết hợp "xây" và "chống", biểu dương và phê bình, lấy "xây" và biểu dương là chính; đề phòng khuynh hướng "tả" và "hữu" trong công tác tư tưởng - văn hóa.

Năm là, phải có quy hoạch, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, chọn lọc, sử dụng đúng cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng - văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, uy tín và sức thuyết phục của hoạt động tư tưởng - văn hóa trong Ðảng và xã hội.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA NĂM 2006

1- Phương hướng chung

Nắm bắt và phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn và thách thức, công tác tư tưởng - văn hóa phải góp phần quan trọng giữ vững môi trường chính trị, xã hội ổn định, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo của Ðảng và đường lối đổi mới. Chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên định phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố khối đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm trọng điểm và sức thuyết phục; kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra; nâng cao năng lực nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo kiểm tra và tính chiến đấu của công tác tư tưởng - văn hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

2- Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng - văn hóa năm 2006

Một là, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng, tạo sự thống nhất cao trong Ðảng và ngoài xã hội đối với Nghị quyết Ðại hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội, ra sức phấn đấu thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2006, tạo tiền đề để thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm năm (2006 - 2010).

Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư, tổ chức sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo môi trường thuận lợi xây dựng con người Việt Nam theo 5 tiêu chí mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã nêu ra, để có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng, trong đó coi trọng xây dựng Ðảng về tư tưởng, chính trị, văn hóa; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về bảo vệ bí mật của Ðảng, kỷ luật phát ngôn; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm.

Bốn là, phát huy kết quả Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, hưởng ứng Cuộc vận động: "Toàn dân làm kinh tế giỏi, làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cơ sở và cho đất nước", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xóa đói, giảm nghèo và nhiều phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội, của thanh niên, học sinh, sinh viên; thi đua phải mang lại hiệu quả thiết thực, chống phô trương, hình thức; biểu dương những ban, ngành, địa phương thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, HIV/AIDS; bảo vệ môi trường; thực hiện kế hoạch dân số - gia đình và trẻ em; bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo...

Năm là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về công tác tư tưởng, lý luận. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận sau Ðại hội X của Ðảng có hiệu quả; thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tiếp tục thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 12 về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay. Ðồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lãnh đạo và quản lý xuất bản, báo chí, báo điện tử, thông tin đối ngoại... để báo chí, xuất bản có sự chuyển biến rõ rệt về thông tin, ngăn chặn và đẩy lùi khuynh hướng "thương mại hóa", thực hiện Quy định Ðạo đức báo chí.

Sáu là, tuyên truyền sâu hơn về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc thực hiện các cam kết của nước ta khi tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đối ngoại làm cho thế giới hiểu biết và hợp tác với ta nhiều hơn, đẩy lùi những thủ đoạn bôi nhọ, cô lập nước ta.

Bảy là, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt sau Ðại hội X của Ðảng. Kiên quyết vạch trần những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta.

Tám là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận, chính trị, tập trung vào biên soạn, bổ sung các chương trình giáo dục chính trị theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng; đồng thời kiểm tra việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học và cao đẳng; bổ sung và nâng chất lượng chương trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Củng cố tổ chức các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường chính trị, sau tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 100 của Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập lý luận chính trị ngày càng tăng của cán bộ, đảng viên như Quy định 54 của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Chín là, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, tỉnh, thành phố; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí mới được cấp ủy phân công phụ trách công tác tuyên giáo ở các địa phương.

Mười là, nghiên cứu và có đề án tiếp tục đổi mới phương thức công tác tư tưởng cho phù hợp và có hiệu quả, hiệu lực với tình hình phát triển nhanh của xã hội về thông tin, văn hóa; về cuộc đấu tranh trên làn sóng điện, trên mạng internet.

Một số biện pháp chủ yếu:

1- Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền Ðại hội lần thứ X của Ðảng theo ba bước: trước, trong và sau Ðại hội (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã có Ðề cương kế hoạch hướng dẫn số 45 TTVH ngày 12-1-2005). Sau Ðại hội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Tuyên giáo các địa phương lập chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Ðại hội về lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa để báo cáo Ban Bí thư và cấp ủy cùng cấp.

2- Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và địa phương tham mưu với Ban Bí thư và cấp ủy có kế hoạch chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc đợt học tập, nghiên cứu các Văn kiện Ðại hội lần thứ X của Ðảng sát hợp từng đối tượng với những nội dung phù hợp, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội.

3- Ðẩy mạnh tuyên truyền thành tựu 20 năm đổi mới đất nước. Coi trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4- Tổ chức tốt việc thí điểm mở Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", rút kinh nghiệm kịp thời từ nội dung, phương thức và cách tổ chức học tập để triển khai ra diện rộng trên toàn quốc, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác.

5- Có kế hoạch tổ chức đi thực tiễn, nghiên cứu, dự báo sớm và sát tình hình, trên cơ sở đó chỉ đạo định hướng thông tin kịp thời cho các cấp, các đối tượng; tổ chức nghiên cứu đề tài trọng điểm, như: công tác tư tưởng - văn hóa trong công nhân và vai trò của Ðảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; công tác tư tưởng góp phần xử lý vấn đề đất đai ở nông thôn trong thời kỳ đô thị hóa và công nghiệp hóa; trong việc giải quyết khiếu kiện đông người và công nhân đình công; trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí...

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B (khóa VII) về giai cấp công nhân và Quyết định 15, 16 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

6- Rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế phối hợp trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thông tin, để có đề án phối hợp với các cơ quan nhà nước ở Trung ương. Ban Tuyên giáo các địa phương cần có quy chế phối hợp với các đơn vị, cơ quan trong tỉnh, huy động được sức mạnh tổng hợp toàn Ðảng, toàn xã hội làm công tác tư tưởng - văn hóa. Có quy chế về chỉ đạo, phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng - văn hóa với các cơ quan trong khối tư tưởng và khoa giáo để phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng.

7- Nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa từ Trung ương đến địa phương: có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đi thực tế nắm sâu thực tiễn; mở rộng nghiên cứu theo đề án, đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác tư tưởng.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng ban Tuyên giáo mới nhận nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố; tập huấn nghiệp vụ cho các Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Ðề nghị Bộ Chính trị sớm cho ý kiến về đề án thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa và đề nghị Nhà nước có chính sách thống nhất đối với Ban Tuyên giáo cấp xã, phường trong cả nước, đồng thời có chính sách thu hút cán bộ giỏi về làm công tác tư tưởng - văn hóa, tạo cho ngành có những chuyên gia giỏi về từng lĩnh vực của công tác tư tưởng - văn hóa.

Có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Thành lập Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, củng cố tổ chức và mạng lưới cộng tác viên nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương.

8- Có kế hoạch, đề án nâng cao chất lượng các cuộc giao ban ở Trung ương và địa phương như giao ban báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, dư luận xã hội, an ninh tư tưởng - văn hóa, thông tin đối ngoại và giao ban với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Các cuộc giao ban không chỉ tập trung vào chỉ đạo, định hướng mà còn chú ý tăng cường trao đổi, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhiều chiều.

9- Thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan chỉ đạo công tác quản lý, lãnh đạo hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, chú ý lãnh đạo công tác nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật, bảo đảm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội.

Với tinh thần cách mạng tiến công, bám sát thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu và tính chiến đấu cao của đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, toàn ngành đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung và hình thức làm công tác tư tưởng, đáp ứng tốt hơn nữa sự phát triển của đất nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa năm 2006, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng.