Chung quanh chủ đề của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X
Các Website khác - 15/02/2006
Chủ đề của Ðại hội nêu "sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Một vấn đề đặt ra: Sớm là lúc nào? Một năm, ba năm, năm năm hay bảy năm...? Nên định lượng cụ thể để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu.
Nghiên cứu Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X, tôi càng thêm vững tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Về chủ đề của Ðại hội: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", tôi xin trình bày nhận thức của mình.

Có lẽ trong mỗi chúng ta, không ai lại không day dứt khi chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng nước ta vẫn đang ở trong tình trạng kém phát triển, tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít nguy cơ, thách thức. Những nguy cơ, thách thức đó đan xen, tác động lẫn nhau và trên con đường xây dựng đất nước, nếu chúng ta không loại trừ được nguy cơ, thách thức, thì không thể nắm bắt thời cơ. Vì vậy, Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ "Ðòi hỏi bức bách của dân tộc ta lúc này là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn". Do đó, tôi đề nghị, "vấn đề bức bách" này cần thể hiện trong chủ đề của Ðại hội. Cụ thể là thêm cụm từ "Tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức" trước cụm từ "sớm đưa nước ta...".

Chủ đề của Ðại hội nêu "sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Một vấn đề đặt ra: Sớm là lúc nào? Một năm, ba năm, năm năm hay bảy năm...? Nên định lượng cụ thể để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu. Tôi đề nghị nói rõ là "Ðưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển trước năm 2010". Có hai cơ sở để tôi đề nghị trước năm 2010:

Thứ nhất: Ðại hội Ðảng lần thứ IX đã khẳng định và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng cũng ghi rõ: "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Như vậy, việc đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển phải diễn ra trước năm 2010.

Thứ hai: Dự thảo Báo cáo Chính trị ghi rõ: "Ðến năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng gấp 2,1 lần so với năm 2000, mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5 - 8%/năm và phấn đấu đạt trên 8%/năm". Như vậy, đến năm 2010, nước ta đã vượt "ngưỡng" kém phát triển. Từ nhận thức đó, tôi đề nghị chủ đề của Ðại hội X sẽ là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển trước năm 2010".

TRẦN VĂN THÁI
Chủ tịch UBND
xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình