Đại hội Thi đua yêu nước qua sáu lần tổ chức
Các Website khác - 04/10/2005
Từ ngày có lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11-6-1948) đến nay, Ðảng và Nhà nước ta đã tiến hành sáu Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc:
1. Ðại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 1 - 6-5-1952 tại chiến khu Việt Bắc. Ðại hội đã tuyên dương bảy Anh hùng tiêu biểu cho công - nông - binh - trí và tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho 23 chiến sĩ xuất sắc.

2. Ðại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần thứ hai tiến hành từ ngày 7 đến 8-7-1958 tại Hà Nội. Ðại hội đã tuyên dương 26 Anh hùng Lao động và đề nghị Nhà nước tặng 618 Huân chương Lao động các hạng, 38 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước.

3. Ðại hội Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4 đến 6-5-1962. Ðại hội đã tuyên dương 45 Anh hùng Lao động, 985 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 267 đơn vị tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 594 Huân chương Lao động, 27 Huân chương Chiến công các hạng.

4. Ðại hội Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua chống Mỹ, cứu nước (Ðại hội Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần thứ tư) họp từ ngày 6 đến 7-1-1967 tại Hà Nội. Ðại hội đã tuyên dương 45 tập thể và 111 cá nhân Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ năm từ ngày 16 đến 17-1-1986 tại Hà Nội. Ðại hội đã tuyên dương danh hiệu Anh hùng cho 218 tập thể, 126 cá nhân và 223 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.

6. Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ sáu từ ngày 20 đến 21-11-2000 tại Hà Nội. Tổng số Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc được tuyên dương kể từ năm 1986 đến 2000 là 1.177 tập thể và cá nhân.

7- Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ bảy

Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII diễn ra trong ba ngày từ 4 đến 6-10-2005.

Dự Ðại hội, có 1.270 đại biểu ưu tú được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước. Trong đó có 87 Anh hùng và đại diện 241 tập thể Anh hùng; 122 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, mười Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 53 đại biểu dân tộc thiểu số, mười tài năng trẻ, năm thiếu niên tuy tuổi nhỏ đã lập được thành tích xuất sắc, năm người Việt Nam ở nước ngoài và năm người nước ngoài đã có công góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam...